Kонтролни листове за проверка на процедури за възлагане на външни изпълнители