ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9, б. „г“ от Постановление № 79/2014 г. на Министерския съвет (ПМС № 79/2014 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следната група юридически лица с нестопанска цел  за общественополезна дейност да участва в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ОПДУ:

  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група и техните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 13а, ал. 1, 2 и 4 от ПМС № 79/2014 г.

Всяко заинтересовано лице от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление до ръководителя на УО на ОПДУ по образец, в срок до 4 февруари 2022 г. включително по един от следните начини:

·         на адрес гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1, за Дирекция „Добро управление” Администрация на Министерския съвет (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят и подпишат на хартиен носител);

·         на електронна поща opgg-com@government.bg (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят в електронен формат и се подпишат с електронен подпис).

Към заявлението следва да се приложат всички документи, посочени в Приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3 от ПМС № 79/2014 г., и предвидени в заявлението.

Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г. не може да подаде повече от едно заявление.

Необходимите документи за кандидатстване са приложени по-долу:

Файлови документи
Attachment Size
Заявление 114.5 KB
Декларация 111.5 KB