DIP events

ОИЦ – София представя процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 23 август 2019 г. (петък) от 11:00 часа (регистрация от 10:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ № 99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на структури и звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходимо да заявите присъствие като попълните тази регистрационна форма.

Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата (25 бр.).

ОИЦ
София

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОИЦ-ВАРНА ПО ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ”

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 22 и 23 август (четвъртък и петък) 2019 г., от 10:00 часа, в Областния информационен център-Варна (пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2) ще се проведат дни на отворените врати по процедурата „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г.

На посетителите ще бъдат представени основните моменти от насоките за кандидатстване. В информационните срещи могат да се включат допустими бенефициенти - структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за защитени птици.

ОИЦ
Варна

Дни на отворени врати в ОИЦ - Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

В периода 22-23 август в офиса на Областен информационен център – Габрово ще се проведат дни на отворени врати по процедура - "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици".

Процедурата се реализира по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма “Околна среда“ с бюджет в размер на 9 141 202 лв. безвъзмедна финасофа помощ.
 
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние чрез изпъление на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за защитени птици – червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, голям воден бик, малък корморан, кръстат орел, ловен сокол и черен леошяд.

Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др. Дейностите попадат изцяло в обхвата на мярка 109 "Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състияние на видове и природни местообитания" от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г.
 
Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.

ОИЦ
Габрово

ОИЦ – РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВЕТОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 22 август 2019 г., четвъртък,  от 10.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет на Ветово Областният информационен център – Русе организира информационна среща. На нея ще запознае администрацията, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани с визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. ОИЦ-Русе ще представи накратко и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 пред потенциални бенефициенти.

ОИЦ
Русе

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОИЦ-ВАРНА ПО ПРОЦЕДУРА „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ”

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 22 и 23 август (четвъртък и петък) 2019 г., от 10:00 часа, в Областния информационен център-Варна (пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2) ще се проведат дни на отворените врати по процедурата „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г.

На посетителите ще бъдат представени основните моменти от насоките за кандидатстване. В информационните срещи могат да се включат допустими бенефициенти - структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за защитени птици.

ОИЦ
Варна

Дни на отворени врати в ОИЦ - Габрово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

В периода 22-23 август в офиса на Областен информационен център – Габрово ще се проведат дни на отворени врати по процедура - "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици".

Процедурата се реализира по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма “Околна среда“ с бюджет в размер на 9 141 202 лв. безвъзмедна финасофа помощ.
 
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние чрез изпъление на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за защитени птици – червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, голям воден бик, малък корморан, кръстат орел, ловен сокол и черен леошяд.

Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален воден режим в ключови местообитания, подхранване и др. Дейностите попадат изцяло в обхвата на мярка 109 "Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състияние на видове и природни местообитания" от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г.
 
Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г.

ОИЦ
Габрово

ОИЦ Сливен организира Ден на отворени врати по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“

Дата на събитието
Време на провеждане
08:00 - 17:00 ч.

На 22 август 2019 г. (четвъртък) от 08:00 до 17:00 часа Областен информационен център Сливен организира Ден на отворени врати по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, финансирана по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Основната цел е да бъдат популяризирани условията за кандидатстване по операцията сред потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.

Инициативата е част от информационната кампанията за представяне на операцията, която се провежда от Мрежата от 27 Областни информационни центъра, координирано с Управляващия орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център Сливен

адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1

телефон за контакт: 044/ 611 145

e-mail: oicsliven@gmail.com

 

ОИЦ
Сливен

ОИЦ – РУСЕ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА ОТ БЯЛА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

В периода  от 21 до 30 август 2019 г. включително, Областният информационен център – Русе ще направи втората си за годината обиколка в общините на областта. На тях са поканени представители на местната власт, на бизнеса, неправителствения сектор и граждани. Първата среща е в град Бяла от 10:30 часа в заседателната зала на Общинския съвет.

Информационните срещи ще бъдат посветени на  визията и  напредъка в подготовката на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. Освен това представителите на общините ще  бъдат запознати с процедурата  „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020.

ОИЦ
Русе

Информационна среща в Шабла

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 20 август (вторник) 2019 г. от 11:00 часа в залата на „Зелен образователен център“ град Шабла, Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, неправителствени организации, граждани и медии.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена на Министерството на околна среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, общини, юридически лица с нестопанска цел и научни институти. Присъстващите ще бъдат запознати с основните моменти от насоките за кандидатстване по процедурата.

ОИЦ
Добрич

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ВЪВ ВАРНА ПО ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 20 август /вторник/ 2019г., от 10:00 часа, в зала „Варна“ на хотел „Черно море“ ще се проведе информационен ден за представяне на процедурата „Развитие на иновационни клъстери“, организиран от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с подкрепата на Областния информационен център-Варна.

В рамките на кампанията експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни.

 

ОИЦ
Варна