Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), на основание чл.3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (Механизма), отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

  • Научните изследвания и иновации
  • Развитието на информационни и комуникационни технологии
  • Насърчаването на икономическото развитие и предприемаческата екосистема
  • Енергийната и ресурсната ефективност и кръговата икономика

1. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на електронен адрес docs@mig.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.

2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

4. Към заявлението се прилагат документите  по чл. 4, ал. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.