Списък на операциите

BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

През месец юни 2019 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.033 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград", BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.032 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.013 „МИГ - Община Марица М08 Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец юни 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

През м.май 2019 г. беше сключен 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 494 503,89 лева.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.033 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград", BG16RFOP002-2.028 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“, BG16RFOP002-2.020 „МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.013 „МИГ - Община Марица М08 Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец май и юни 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури BG16RFOP002-2.021 „МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец март 2019 г. бяха сключени 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури BG16RFOP002-2.021 „МИГ Девня - Аксаково - Капацитет за растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец март 2019 г. бяха сключени 2 (два) административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва: