Списък на операциите

В следствие на освободен финансов ресурс поради издадени откази за предоставяне на помощ за периода 31.10-11.11.2019 г. бяха сключени 7 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти, включени в списъка с резервните проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по горепосочената процедура с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 273 152.69 лв.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-1.012 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" и BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“

През месец октомври 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.038 „МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" и BG16RFOP002- 1.015 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец октомври 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.031 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ"Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП" и BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

До средата на месец септември 2019 г. бяха сключени нови 75 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството“   на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 13 256 401.07 лв.

През месец август 2019 г. бяха сключени 51 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 927 067.35 лв.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-1.009 - „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, първи краен срок; BG16RFOP002-1.006 - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", втори краен срок;BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП, първи краен срок и BG16RFOP002-2.039 "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството", първи краен срок по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)

През месец август 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

През месеците юли и август 2019 г. бяха сключени 27 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 111 756,13 лв.

През месец юли 2019 г. беше сключен 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 494 532.27 лв.