Списък на операциите

До средата на месец септември 2019 г. бяха сключени нови 75 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството“   на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 13 256 401.07 лв.

През месец август 2019 г. бяха сключени 51 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 927 067.35 лв.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-1.009 - „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, първи краен срок; BG16RFOP002-1.006 - "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", втори краен срок;BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП, първи краен срок и BG16RFOP002-2.039 "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството", първи краен срок по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)

През месец август 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

През месеците юли и август 2019 г. бяха сключени 27 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 111 756,13 лв.

През месец юли 2019 г. беше сключен 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент подал проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 494 532.27 лв.

BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

През месец юни 2019 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.033 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград", BG16RFOP002-2.030 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.032 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, BG16RFOP002-2.013 „МИГ - Община Марица М08 Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец юни 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: