Списък на операциите

Във връзка с приключване на работата на Оценителна комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-1.002-0249 на кандидата „ЮРАЙТ“ ООД, подадено по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.056 МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП", Първи краен срок, BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“, Втори краен срок, BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Първи краен срок и BG16RFOP002-2.022-МИГ Белене-Никопол "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол", Втори краен срок

През месец декември 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP002-2.049 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Първи краен срок, BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“, Втори краен срок, BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Първи краен срок и BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина", Първи краен срок

През месец ноември и декември 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

През месец ноември 2019 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), подала проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 728 148.00 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т.

През месец ноември 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
• 2 (два) административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по първи краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 683 947.84 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т.

През месец ноември 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
• 2 (два) административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по първи краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 683 947.84 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т.

През месец ноември 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
• 2 (два) административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по първи краен срок по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 532 113.12 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т.

В следствие на освободен финансов ресурс поради издадени откази за предоставяне на помощ за периода 31.10-11.11.2019 г. бяха сключени 7 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти, включени в списъка с резервните проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по горепосочената процедура с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 273 152.69 лв.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-1.012 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" и BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“

През месец октомври 2019 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: