Списък на операциите

През месец ноември 2023 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Фонд „Сигурност на eлектроенергийната система“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE)”  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

BG16RFOP002-2.115 „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.112 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" и BG16RFOP002-2.082 МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград."

През месец май и юни 2023 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

През м. декември 2022 г. са сключени 2 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 157 175 лв. с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 85 360 343.23  лева.

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

През м. декември 2022 г. са сключени 2 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 157 175 лв. с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 85 360 343.23  лева.

BG16RFOP002-2.109 "МИГ Тунджа - Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ и BG16RFOP002-2.105 "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” - „Подкрепа за развитие на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

През месец ноември и декември 2022 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 337 480.00 лева.

През месец ноември 2022 г. беше сключен един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение “Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“, подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

BG16RFOP002-2.113 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.069 "МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" - Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър", BG16RFOP002-2.070 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни"- Мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", BG16RFOP002-2.108 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.082 МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград"

През месец октомври 2022 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

Със средствата фирмите ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази.

836 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 84 646 140,73 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., през месец септември 2022 г.

BG16RFOP002-2.100 МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман", BG16RFOP002-2.102 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, BG16RFOP002-2.074 „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.110 МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал", BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството", BG16RFOP002-1.023 МИГ Хисаря - Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“, BG16RFOP002-2.105 "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” - „Подкрепа за развитие на предприемачеството“ и BG16RFOP002-1.035 МИГ Поморие - Мярка 11 "Технологично развитие и иновации"

През месец юли 2022 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: