През месец ноември 2022 г. беше сключен един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение “Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 337 480.00 лева.

През месец ноември 2022 г. беше сключен един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение “Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“, подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Сключеният административен договор е с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 337 480.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите