Новини

Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл. 99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс е възобновено производството по утвърждаване на документацията по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.
Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018, УО на ОПИК информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото

Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”.
УО на ОПИК кани Българския институт по метрология да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия. Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. Участие в събитието взеха Лилия Иванова - заместник-министърът на икономиката, Смилена Костова – Главен директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, ръководителите на второстепенните разпоредители на Министерство на икономиката, на Фонд на Фондовете, представителите на публичната власт в България, на международните финансови институции, на научните среди, бизнеса и неправителствения сектор, журналисти и др.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия.  Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи.

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъците на предложените за финансиране проектни предложения, че предстои да бъдат поканени за представяне на документи и сключване на административни договори за предоставяне на БФП.
ВАЖНО: С оглед осигуряване на спазването на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, поканите ще се изпращат поетапно, като първоначално ще бъдат поканени кандидатите, попадащи в сектор „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“. Втората група кандидати, които ще бъдат поканени са от секторите „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.
Поканите ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили за кореспонденция в проектното си предложение.
Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.
На 18 декември 2019 г. (сряда), от 10.30 часа, в зала „Мусала I+II“ на Хотел Хилтън, гр. София ще се проведе Годишното информационно събитие (ГИС) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и има за цел да представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи.
За поредна година Годишното информационно събитие се превръща във форум, който ще събере на едно място всички партньори на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - представителите на публичната власт в България, на Европейската комисия, на международните финансови институции, на научните среди, бизнеса и неправителствения сектор.

Очакваната продължителност на ГИС е около 90 мин.

На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на ведомства, агенции, неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които ще се финансират в рамките на ОПИК 2021-2027 г.

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения

О на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-

През 2020 г. ще заработят още 3 фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв.

През 2020 г. ще заработят още 3 фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв.

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /УО на ОПИК/ участва в изложение“Sofia international money exhibition” под мотото „Финансовите инструменти като реална възможност за развитието на малките и средни предприятия. Организатори на събитието са Българската търговско-промишлена палата, Съвета по инвестиции към БТПП и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.