Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по пет оценителни сесии

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните пет оценителни сесии:

- деветнадесета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-18001 до BG16RFOP002-2.073-19000 вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 81 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 657 178,97 лева;

Допълнително е приключена и оценката по петнадесета оценителна сесия, включваща 992 броя проектни предложения с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-15000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) подписа нови 1 589 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати по петнадесета и шестнадесета оценителна сесия, включващи проектни предложения с регистрационни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-16000 вкл.

Приключи частично и оценката по шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 1471 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии, включващи  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

УО на ОПИК публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000:

УО на ОПИК кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.080

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК кани МТИТС да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.079.

                                                                         П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Приключи и оценката по седемнадесета и и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 775 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от четиринадесета оценителна сесия, включваща  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключи оценката по четиринадесета оценителна сесия, включваща 991 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 84 825 339,31 лв. /до дванадесета оценителна сесия включително/.

До момента Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 /ОПИК/ е одобрил за финансиране 10 961 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 87,3 млн. лева. Сключени са 10 957 броя административни договора

Приключи оценката по тринадесета оценителна сесия, включваща 985 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-12001 до № BG16RFOP002-2.073-13000

Приключи оценката по тринадесета оценителна сесия, включваща 985 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-12001 до № BG16RFOP002-2.073-13000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 772 броя, като стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 6 276 742.07 лева.