Новини

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради  разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

1. На този етап УО не предвижда удължаване на срока за кандидатстване по отворените процедури.

При усложняване на ситуацията във връзка с извънредното положение в страната УО е в готовност да предприеме допълнителни действия за удължаване на срока за кандидатстване по отворените процедури, за което своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати.

2. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента при възникнали извънредни обстоятелства[1], УО може да разреши спиране изпълнението на проекта в цялост или отчасти (чл. 10 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). При изпращане на мотивирано искане за спиране от страна на бенефициента, е необходимо да бъде посочен период с начална и крайна дата в модул „Кореспонденция“ в ИСУН, който не може да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът може да бъде удължен при продължаване на извънредното положение на територията на страната и/или обоснована необходимост. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението на договора. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането.

3. При изпълнение на дейности, свързани с полагане на труд и отчитане на разходи за възнаграждения, е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние. В този случай задължение на бенефициентите е да осигурят адекватна одитна следа (заповед, декларации, графици и др., удостоверяващи изпълнението и отчитането документи) за изпълнението на заложените дейности по проекта от разстояние.

4. При конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведеното извънредно положение, моля да бъдат отправени на следната електронна поща: priemna@mi.government.bg

5. Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма www.opic.bg, Министерството на икономиката: www.mi.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Съгласно чл. 10, т. 10.6 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.


Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 11 март 2020 г. до 2 април 2020 г.

УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като обявява процедура за подбор на проекти:

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

Стартира изпълнението на одобрените проекти по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е от над 143 млн. лв.

Стартира изпълнението на одобрените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.  Одобреният размер на БФП е от над 143 млн. лв. Договорите бяха връчени на бенефициентите на официална церемония от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова и от заместник-главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях са приведени в съответствие с обстоятелствата изложени в Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. дело № 8684/2019 г.