Новини

Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 14991/03.12.2020г. по адм. дело № 7210/2020 г. на Върховния административен съд и Определение № 2944/23.04.2020 г. на Административен съд – София – град и след приключване на работата на Оценителната комисия за повторна оценка на проектно предложение с рег.

във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд и Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК

Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд, Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК и приключване на работата на Оценителната комисия за повторна комплексна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-0603, подадено от „СВЕМАР КОНСУЛТ“ ООД, проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-13452, подадено от „ТОП КЛАС М“ ЕООД и проектно предложение с рег.

Предстои стартиране на процеса по наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

В заключителен етап е процесът на договаряне, с първоначално поканените за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидати от публикуваните Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, съгласно разпределение на наличния бюджет по процедурата за сектори B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S (https://opi

МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“

През месец септември 2021 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

През месец август и септември 2021 г. са сключени 486 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 300 000,00 лв.;

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Министерство на икономиката организира обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

публикува одобрено ръководство за изпълнение на АДБФП по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Със Заповед РД-16-1233/19.08.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г.

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия.

„Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

Във връзка с приключване на работата на Оценителна комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0144 на кандидата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД и проектно предложение с рег.