Новини

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените седем оценителни сесии е 142 бр. с общ одобрен размер на предоставената БФП – 1 139 339.53 лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по следните седем оценителни сесии:

Преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка със стартиране на изпращането на уведомления за установени нередовности, Управляващият орган на ОПИК обръща внимание на кандидатите, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати.

Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни предложения по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. УО на ОПИК изпрати вече близо 1000 броя покани.

Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

П О К А Н А

за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Във връзка със стартиране на преоценката на 3 354 проектни предложения по процедурата, УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г., Решение № РД-16-1446/18.12.2020 г. и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г.

Във връзка със стартиране на преоценката на предложените 3 354 проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващия орган на ОПИК публикува Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г. на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” във връзка с прилагане на решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. за удължаване на продължителността на проектите по процедурата от 36 на 60 месеца и за увеличаване на бюджета на процедурата с 1 млн.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“. Изменението на пакета документи е във връзка с прилагане на решение за удължаване на продължителността на процедурата, както и срока на продължителност на всеки индивидуален проект по нея, взето от Комитет

В резултат от извършеното преразглеждане са предложени 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Във връзка с предприетите от страна на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) действия по изменение на Условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с което оценителната комисия ще може да предостави повторна възможност на кандидатите, които са били отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие, е сформирана работна група със заповед на Ръководителя на Управ