Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по следните процедура:

BG16RFOP002-2.109 "МИГ Тунджа - Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ и BG16RFOP002-2.105 "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” - „Подкрепа за развитие на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

През месец ноември и декември 2022 г. бяха сключени следните административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • 1 (един) брой административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.109 "МИГ Тунджа - Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 351 864.00 лева;
  • 2 (два) броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.105 "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” - „Подкрепа за развитие на предприемачеството“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 703 206.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува „Списък на операциите съгласно т. 1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.