157 175 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец декември 2022 г. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

През м. декември 2022 г. са сключени 2 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 157 175 лв. с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 85 360 343.23  лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.