Допълнение към списъка на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето съобщение допълва списъка на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., публикуван на 15.11.2022 г. със Съобщение от по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г.

Допълнение към списъка на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.