Европейската комисия одобри Годишния доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2021 г.

С писмо от 24 октомври 2021 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2021 г.

Общо по програмата към 31.12.2021 г. са договорени средства в размер на 3.202 млн. лв. БФП по 33 646 сключени договора (от тях 8 062 сключени през 2021 г.) и 559.6 млн. лв. по финансовото споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД.

Изплатените средства към 31.12.2021 г. възлизат на 2 239.75 млн. лв., в т.ч. 140 млн. лв. за финансови инструменти, или 72.61% от бюджета на ОПИК, като са сертифицирани средства за 59.70% от бюджета на програмата.

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2021 г., както и Резюмето за граждани към доклада, може да изтеглите оттук.