УО на ПКИП 2021-2027 кани ИАНМСП да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. (ПКИП) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ по Приоритет 1. Иновации и растеж, Специфична цел RSO1.3. Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции (ЕФРР) на ПКИП

Основната цел на процедурата е насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции чрез подкрепа за участието на български МСП в промоционални дейности в страната и в чужбина, вкл. свързване на български предприятия с чуждестранни партньори за подобряване на експортния им потенциал и подобряване на бизнес-средата.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Прилага се помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕC) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. по отношение на предприятията, крайни ползватели на помощта (в случаите, когато е приложимо).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 993 101.37 лева (5 109 392 евро)

Предоставяната помощ може да обхваща следните видове дейности:

1) Разработване на продуктови и пазарни анализи с цел подпомагане на българските МСП да бъдат успешни износители;

2) Обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП с цел интернационализация;

3) Организиране и провеждане на национални участия на специализирани международни панаири и изложби в чужбина;

4) Подпомагане индивидуалните участия на МСП на специализирани международни панаири и изложби в страната;

5) Подпомагане на индивидуални участия на МСП на специализирани международни панаири и изложби в чужбина (програма тип ваучер);

6) Организиране, провеждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП с цел промотиране на България и/или сектори от икономиката в страната и чужбина;

7) Организиране, провеждане и участие на български производители в търговски мисии в чужбина;

8) Организиране и провеждане на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната;

9) Организиране и провеждане на байерски програми с посещение на чуждестранни купувачи в страната;

10) Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал на фирмите с цел подкрепа за МСП с висок експортен потенциал;

11) Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: www.mig.government.bg и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg .

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 август 2023 г., 16.30 часа.

Файлови документи