Процедура Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) BG16FFPR003-2.001 е отворена за кандидатстване

Процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите, финансирани от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, Програма „Образование“ 2021-2027, Програма „Околна среда“ 2021-2027 и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 e отворена за кандидатстване.  Крайният срок за подаване на концепциите за ИТИ е 27.09.2023 г., до 17:30 часа.

Повече информация за процедурата и пакет документи може да откриете в ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d