УО на ОПИК 2014-2020 преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на ОПИК и ОПИМСП

Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.

На основание т. 6, б. „б“ от Решение № 159 на Министерски съвет от 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, както и предприемането на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и на COVID-19 (коронавирус), Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, в това число:

  • Отлага обучение на бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на 11 март 2020 г., в х-л „Гранд Хотел София“;

 

  • Отлага информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, която е определена да бъде осъществена в периода от 11 март 2020 г. до 2 април 2020 г.;

 

  • Отменя Третото присъствено извънредно заседание на КН, планирано за провеждане на 19.03.2020 г. в зала „Триадица“ в резиденция „Бояна“;

 

  • Отменя планирано на 27.03.2020 г. присъствено провеждане на заседание на Тематичната работна група за подготовка на новата оперативна програма 2021 – 2027 г., в гр. София.

 

Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.

Екипът на Управляващия орган изказва благодарност за проявеното разбиране!