Отдел „Програмиране и договаряне“

Контакти:

Росен Драганов - И. д. Началник отдел

Тел.: 02/9 329 260

E-mail: r.draganov@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Функции на Отдел „Програмиране и договаряне“:

 • Отговаря за цялостния процес по подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПИК;
 • Отговаря за подготовката и одобрението на годишните доклади и окончателния доклад за напредъка в изпълнението на ОПИК и ОПИМСП;
 • Изпълнява функциите на Секретариат на КН на ОПИК и ОПИМСП;
 • Отговаря за изменението на ОПИК и ОПИМСП и тяхното съгласуване с КН, СКУСЕС и ЕК;
 • Участва в осъществяване на функциите на УО по администриране на държавна/минимална помощ;
 • Информира потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране по ОПИК и ОПИМСП;
 • Организира и координира сключването на договори/издаването на заповеди с бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП по ОПИК;
 • Извършва проверка по искания за изменения на сключените договори за предоставяне на БФП;
 • Участва в процеса по прилагане на подхода ВОМР по ОПИК;
 • Участва в прилагането на финансовите инструменти по ОПИК, ОПИМСП и рециклирания ресурс по Инициативата JEREMIE;
 • Организира и координира процеса по разработването на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027;
 • Участва и координира участието на представители от главната дирекция в работни групи по други програми и проекти.