Отдел „Изпълнение на проекти”

Контакти:

Десислава Господинова-Христова - Началник отдел

Тел.: 02/80 75 365

E-mail: d.gospodinova@mi.government.bg 

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Отдел „Изпълнение на проекти“ проследява цялостното техническо изпълнение на всички подписани административни договори за безвъзмездна финансова помощ, като същевременно осъществява и процесуално представителство по отношение на делата, по които страна е ГД ЕФК в качеството ѝ на Управляващ орган.

В рамките на отдела са обособени сектори „Техническо изпълнение“ и „Процесуално представителство“, както и 7 регионални сектора в страната.

 

Сектор "Техническо изпълнение"

Контакти:

Александър Бойков - Началник сектор

Тел.: 02/93 29 247

E-mail: a.boykov@mi.government.bg 

Функции на Сектор "Техническо изпълнение" и на Регионалните сектори:

  • Проверка и осъществяване на контрол на съответствието между планирани и реализирани проектни дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за безвъзмездна финансова помощ;
  • Извършване на оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по ОПИК, включително чрез проверки на място и извършване на проверки на процедурите за определяне на изпълнители;
  • Осъществяване на верификацията на дейности, включени в отчетите, предоставяни от бенефициентите, включително и по отношение на спазването на правилата за информиране и публичност;
  • Подпомагане и оказване на съдействие на бенефициентите в хода на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
  • Организиране на обучения за бенефициенти, относно изпълнението и отчитането на проектите;
  • Оказване на съдействие на други одитиращи органи, участие в периодични срещи за докладване на напредъка по ОПИК и ОПИМСП, а също така и участват в изготвянето на годишните и окончателни доклади по оперативните програми и др.

Контакти на Регионалните сектори:

Регионален сектор София

Владислав Тоцев - Началник сектор

Тел.: 02/ 8075 350

E-mail: v.totsev@mi.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Регионален сектор Варна

Владимир Бобев - Началник сектор

Тел.: 052/ 617 077

E-mail: v.bobev@mi.government.bg  

Адрес: Варна 9000, ул. "Цар Симеон I" №26, ет 5

 

Регионален сектор Бургас

Георги Манолов - Началник сектор

Тел.: 056/ 581 514

E-mail: g.manolov@mi.government.bg

Адрес: Бургас 8000, бул. "Апостол Карамитев" №12,ет. 2

 

Регионален сектор Пловдив

Иванка Митовска - Началник сектор

Тел.: 032/ 940 337

E-mail: i.mitovska@mi.government.bg

Адрес: Пловдив 4000, пл. "Централен" №1, ет. 6

 

Регионален сектор Велико Търново, вкл. изнесен офис на сектора в град Русе

Снежана Пънова - Началник сектор

Тел.: 062/ 650 107

E-mail: s.panova@mi.government.bg  

Адрес: Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев" №2, ет.3

 

Регионален сектор Стара Загора

Мария Коева - Началник сектор

Тел.: 042/ 650 040

E-mail: m.koeva@mi.government.bg    

Адрес: Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" №108, ет.1

 

Сектор "Процесуално представителство"

Контакти:

Розалия Иванова - Началник сектор

Тел.: 02/80 75 360

E-mail: r.ivanova@mi.government.bg 

Функции на Сектор "Процесуално представителство":

  • Процесуално представителство по дела;
  • Извършване на проверки за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители, проведени от страна на бенефициентите по реда на Постановление на Министерски съвет № 160 от 1 юли 2016 г.;
  • Оказване на съдействие по компетентност на одитиращи органи, изготвяне на анализи, доклади, отчети, справки, годишни и окончателни доклади по оперативните програми и др., свързани с дейността на Управляващия орган.