Отдел „Подбор на проекти и техническа помощ”

В рамките на отдела са обособени сектори „Подбор на проекти” и „Техническа помощ”.

 

Сектор „Подбор на проекти”

Контакти:

Мария Младенова - Началник сектор

Тел.: 02/80 75 366

E-mail: m.mladenova@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Функции на Сектор „Подбор на проекти”:

 • Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните  предложения, постъпили по процедури на БФП;
 • Въвежда и актуализира информацията, свързана с процеса по оценки на проекти, сключване на договорите с одобрените за финансиране на кандидати ИСУН 2020;
 • Координира дейности, свързани с провеждане на екологична, предварителна, текуща и последваща оценки на оперативната/те програма/и;
 • Гарантира спазването за правилата за публичност и прозрачност на БФП по оперативна/и програма/и;
 • Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;
 • Оперира с ИСУН и ИСУН 2020 и системата за управление на структурните фондове SFC;
 • Участва в изготвянето на анализи, доклади, отчети, справки и др., свързани дейността на главната дирекция;
 • Съдейства на одитиращи и проверяващи органи.

 

Сектор „Техническа помощ”

Контакти:

Людмила Сугарева - Началник сектор

Тел.: 02/80 75 397

E-mail: l.sugareva@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Функции на Сектор „Техническа помощ”:

 • Изпълнява дейности по информация, комуникация и публичност на оперативните програми,  в това число:
 • разработва и изпълнява годишните комуникационни планове за популяризиране на ОПИК;
 • координира  дейностите по подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали за ОПИК, ОПИМСП и Европейския фонд за регионално развитие;
 • организира и провежда информационни кампании за популяризиране изпълнението на оперативните програми;
 • информира потенциалните бенефициенти на програмите за предлаганите от тях финансови възможности;
 • информира широката общественост и популяризира ролята на ЕС, за финансовите възможности, предоставени от ЕФРР по оперативните програми;
 • публикува и разпространява информация относно правилата и критериите при поканите за набиране на проектни предложения, одобрените проекти и съблюдава изискванията за визуализация на дейностите, съфинанисирани от ЕС;
 • актуализира и поддържа интернет страниците на оперативните програми;
 • разпространява информация за реализирани успешни проекти и създадени добри практики  в процеса на изпълнението на програмите;
 • организира и координира кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на БФП по програмите, както и в кампании за обучение на потенциални бенефициенти;
 • осъществява комуникацията с медиите и обществеността относно изпълнението на програмите;
 • координира извършването на анализ на нуждите от обучение, изготвянето на планове за обучение и подпомага изпълнението на обучителни програми, съгласно регламентите на ЕС;
 • Организира, координира и подпомага отделите при дейностите по подготовката на документацията, подлежаща на съхранение в специално наети архивохранилища;
 • Координира и участва в подготовката на проекти по „Техническа помощ“ на ОПИК и действа като екип за управлението им.