Отдел „Финансово управление”

Контакти:

Елеонора Николова - Началник отдел

Тел.: 02/93 29 246

E-mail: e.nikolova@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

В рамките на отдела са обособени сектори „Финансово управление и верификация на разходите” и „Финансово планиране и счетоводна отчетност”.

 

Сектор „Финансово управление и верификация на разходите”

Контакти:

Людмила Иванова - И. д. Началник сектор

Тел.: 02/93 29 246

E-mail: l.ivanova@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Функции на Сектор „Финансово управление и верификация на разходите”:

 • Контролира и координира осъществяването на финансова верификация на бенефициентите по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;
 • Осъществява контрол и извършва първа и втора проверка на съответствието между планирани и реално извършени разходи, свързани с изпълнението на сключените договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;
 • Извършва административни проверки за потвърждаване, че разходите декларирани от ЕИФ са действително извършени и съответстват на приложимото законодателство, на ОПИМСП и на условията за подпомагане на операцията;
 • Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;
 • Прави текущи проверки и проверки на място при необходимост за финансовото изпълнение на договорите по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;
 • Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;
 • Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които включват изменения на финансовите параметри на договора;
 • Изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП; 
 • Участва в кампании за разясняване на  изпълнението на проектите по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК и ОПИМСП;
 • Участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;
 • Участва в изготвянето на годишния доклад за държавните помощи.

 

Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност”

Контакти:

Илона Димитрова - Началник сектор

Тел.: 02/93 29 269

E-mail: i.dimitrova@mi.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Функции на Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност”:

 • Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;
 • Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и системата за електронно банкиране на БНБ по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;
 • Изпълнява функциите по осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции, съобразно указанията на Министерство на финансите и националното законодателство по ОПРКБИ, ОПИК, ОПИМСП и Програма ФАР;
 • Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по ОПРКБИ, ОПИК и Програма ФАР, както и Журнал документи по ОПРКБИ и Програма ФАР съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;
 • Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;
 • Изготвя периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити, съгласно указания на Министерство на финансите;
 • Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;
 • Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;
 • Въвежда и поддържа информация в ИСУН и ИСУН 2020, касаеща изразходването и възстановяването на средствата по ОПИМСП, ОПРКБИ и ОПИК, съгласно делегираните права за достъп до системата;
 • Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.