ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

ЕК одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК

С Решение № C (2023) 7972 от 21 ноември 2023 г. Европейската комисия официално одобри предложението на Управляващия орган за изменение в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., относно създаването на две нови  Приоритетни оси (ПО): ПО 8 „Подкрепа за МСП чрез SAFE“ (ЕФРР) и ПО 9 „Подкрепа за МСП чрез SAFE (REACT EU)“, в рамките на които са осигурени средства в размер над 50 000 000 евро за подкрепа на малки и средни предприятия, които са били особено засегнати от увеличенията на цените на електрическа енергия в резултат на войната в Украйна. Изменението на Програмата касае и прехвърляне на средства в размер на 6 316 323 евро в рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, които ще бъдат използвани за договаряне на допълнителен ресурс с финансовите посредници по гаранционен инструмент Програма „Възстановяване“.


ЕК официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК

С Решение № C (2022) 9261 от 6 декември 2022 г. Европейската комисия официално одобри предложението на Управляващия орган за изменение в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., относно създаването на нова Приоритетна ос 7 „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“.  Приоритетната ос осигурява средства в размер над 80 000 000 лева за мерки, адресиращи предизвикателствата, свързани с миграционната криза в резултат на войната в Украйна.


ЕК официално одобри предложението на Управляващия орган за мерки, финансирани със средства от втория транш на REACT-EU

С Решение № C (2022) 4065 от 10 юни 2022 г. Европейската комисия официално одобри предложението на Управляващия орган за изменение в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., относно добавяне на средствата от втория транш на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, с който се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката – REACT-EU за 2022 г., възлизащи на 136 226 120 лв. (около 70 млн. евро).

Тези средства ще подпомогнат устойчивото възстановяване на икономиката и целите, свързани с климата, посредством финансиране на мерки в МСП за енергийно ефективно оборудване. Помощта представлява безвъзмездни средства за финансиране на проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.


ЕК официално одобри предложението на Управляващия орган за мерки, финансирани със средства от REACT-EU

С Решение № C(2021) 6034 от 09 август 2021 г. Европейската комисия официално одобри предложението на Управляващия орган за мерки по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., които ще се финансират със средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, с който се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката – REACT-EU.

Средствата от REACT-EU, в размер на 235 991 237 лева, се обособяват в нова приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ (ПО 6). Подкрепата по ПО 6 е насочена към МСП от всички сектори за възстановяване в контекста на епидемията от COVID-19. Помощта е предимно за оборотен капитал под формата на безвъзмездни средства за финансиране на проекти по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и гаранционен финансов инструмент, част от програма „Възстановяване“.


ЕК официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК

С Решение № C(2020) 8396 от 25 ноември 2020 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). С предложените промени в програмата се насочват средства за подпомагане на микро, малките и средните предприятия за справянето им с икономическите последици от кризата, причинена от разпространението на COVID-19.

Определеният общ финансов ресурс в отговор на кризата е в размер на 942 028 586  лв., от които 717 108 136 лв. за безвъзмездна финансова помощ и 224 920 450 лв. за финансови инструменти. В рамките на безвъзмездната помощ са включени средства  в размер на 264 586 746 лв. пренасочени от оперативни програми „Околна среда“, „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ от периода 2014-2020.


С Решение № C(2018)8712 от 11 декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в ОПИК. Извършените промени са свързани с прехвърлянето на 43 459 809 евро (ресурс на Европейския фонд за регионално развитие) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) към Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" на ОПИК, както и включване на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България" сред допустимите дейности по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ на програмата.


Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Очаквани резултати от изпълнението на ОПИК:

  • подпомагане на повече от 7000 предприятия;
  • мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;
  • увеличаване на дела на иновативните предприятия;
  • увеличаване на производителността на МСП;
  • принос за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.