Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от четиринадесета оценителна сесия по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Приключи и оценката по седемнадесета и и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 775 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от четиринадесета оценителна сесия, включваща  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключи  и оценката по седемнадесета и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Общата сума на одобрените за финансиране проектни предложения по двете оценителни сесии е в размер на  11 813 802.85

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 17 оценителна сесия;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 17 оценителна сесия;

- Списък на оттеглените проектни предложения по 17 оценителна сесия.

- Списък на финансирани проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия;

За останалите 47 броя включени в осемнадесета оценителна сесия проектни предложения оценката все още не е приключила. В тази връзка УО на ОПИК  ще публикува допълнителни списъци по отношение на резултата от оценката за тези проектни предложения.