Европейската комисия одобри Годишния доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2019 г.

С писмо от 2 октомври 2020 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2019 г.

Общо по програмата към 31.12.2019 г. са договорени средства в размер на 2 025 525 659,50 лв. по 2 484 сключени договора, което представлява 78.3% от целия бюджет. Изплатените средства към 31.12.2019 г. възлизат на 1 206.72 млн. лв. или 46.70 % от бюджета на ОПИК, като са сертифицирани средства за 42.41 % от бюджета на програмата.

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2019 г., както и Резюмето за граждани към доклада, може да изтеглите оттук.