Комитет за наблюдение

Комитетът за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 ще изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.“