УО на ОПИК публикува списъци на предложените за финансиране, резервните и списък на предложените за отхвърляне проектни предложение по BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От включените в оценка общо 1892 бр. проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 бр., на обща стойност 233 645 650.49 лева/ 119 461 124.17 евро

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

  • Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях, съгласно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата за сектори B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S;
  • Списъци с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране за сектори C, F, G, H, I и L.
  • Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им включващ кандидатите, които са отхвърлени след етап техническа и финансова оценка.

От включените в оценка общо 1892 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 бр. проектни предложения, с обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения в размер на: 233 645 650.49 лева/ 119 461 124.17 евро.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап техническа и финансова оценка ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.