Европейската комисия одобри Годишния доклад за изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2020 г.

С писмо от 20 октомври 2021 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2020 г.

Общо по програмата към 31.12.2020 г. са договорени средства в размер на 2.429 млрд. лв. по 25 407 сключени договора за предоставяне на безвъзмездна помощ и 459.6 млн. лв. по финансовото споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. Това представлява 85.3% от средствата по програмата. Изплатените средства към 31.12.2020 г. възлизат на  1 602.28 млн. лв. или 56.25 % от бюджета на ОПИК, като са сертифицирани средства за 45.82 % от бюджета на програмата.

Окончателната версия на одобрения Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2020 г., както и Резюмето за граждани към доклада, може да изтеглите оттук.