Днес, 03.06.2019 г. стартира прием на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-7.013 по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за д

Подзаглавие

Определен за кандидат по процедурата е - Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 58 674 000 лв. Приемът по процедурата ще продължи до 17:30 часа на 4 октомври 2019 г. Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Кандидатът може да задава допълнителни въпроси и да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg. 

Файлови документи
Прикачен файл Size
BG06RDNP0017013.rar 3.14 MB