ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020“

ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:

-      Основни стъпки за изпълнение на договорите;

-      Изменения в договорите;

-      Спазване на условията на договора;

-      Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;

-      Комуникация със съответните институции;

-      Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с  изпълнители;

-      Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;

-      Установяване на нередности.

Ръководството ще бъде изпратено по e-mail на бенефициентите, с действащи договори в ИСУН 2020, по ПРСР 2014 – 2020 г.

То е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата по Програмата за развитие на селските райони. Ръководството е публикувано на dfz.bg, както и на eufunds.bg