МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН

МИГ Нови пазар - Каспичан с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.269 по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Нови пазар - Каспичан Обява 20.docx 153.87 KB