МИГ СРЕДЕЦ

МИГ Средец с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.188 по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Средец_Обява_6.4.docx 98.54 KB