Съобщение за обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване с проекти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.

Целите на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:

  • популяризиране на подхода ВОМР;
  • популяризиране на местната идентичност;
  • популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;
  • запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии;
  • подкрепа на иновативни практики.

 

По процедурата ще се финансират:

1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;

2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;

3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики..

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-19.476 е до левовата равностойност на 895 851,44 (осемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет и едно евро) или 1 752 106,25 лева (един милион седемстотин петдесет и две хиляди сто и шест лева и двадесет и пет стотинки).

Минималната стойност на допустимите разходи е не по-малко от левовата равностойност на 5 000 евро, а максималната – не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект с интензитет на подпомагане до 100 на сто от допустимите разходи. Използва се валутен курс 1,9558 лева за 1 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.10.2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Пакет от документи по 19.1.zip 2.26 MB