Актуални: Заповед, Вътрешни правила за работа и Кодекс на поведение

Комитетът за наблюдение на Програма "Техническа помощ" наблюдава изпълнението на програмата и на напредъка за постигането на нейните цели в съответствие с чл. 40 от Регламент (ЕС) 2021/10601 и е създаден на основание чл. 11, т. 7 от ПМС № 302/2022 г. Комитетът изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ за периода 2014 – 2020 г. на основание § 4, ал. 1, т. 8 от Заключителните разпоредби на ПМС № 302/2022 г.