Заповед за КН на ПТП

Комитетът за наблюдение на Програма "Техническа помощ" наблюдава изпълнението на програмата и на напредъка за постигането на нейните цели в съответствие с чл. 40 от Регламент (ЕС) 2021/10601 и е създаден на основание чл. 11, т.