Във Враца стартират два проекта от новата програма "Образование" 2021-2027

   На 18.04.2024 г. във Враца бе даден старт от Заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова на проекти за над 250 млн. лв. от новата стратегия „ Образование “ 2021-2027г. В рамките на форума се представиха проекти с европейско финансиране „ Силен старт “ BG05SFPR001-1.003-0001 и „ Успех за теб “ BG05SFPR001-1.001-0001, с които ще бъдат подкрепяни деца и възпитаници, както и родители. Целта на дейностите е те да бъдат приобщени в просветителната система, както със спомагателни образования и със занимания  да бъдат подтиквани да покачват резултатите си и да посещават детски градини и учебни заведения. Директори, учители и родители ще споделят положителни практики, основани при осъществяването дейностите. Сред гостите на форума бяха  представители на Европейската комисия, както и членове на Комитета по наблюдаване.

Проект „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по програма „Образование“ е с основна цел да разгърне потенциала в предучилищното образование чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация, ще допълва грижата за ранно детско образование и ще надгражда добрите практики и натрупания опит от успешното изпълнение на предходната Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

По новите проекти на програма „Образование“ ще бъдат модернизирани 49 детски градини в цялата страна, ще се изпълняват множество дейности в подкрепа на децата и техните семейства и  ще се реализират в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв., средствата са от Европейския социален фонд и националния бюджет.

По проект „Силен старт“ ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус ще бъде също достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др. С различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно въвлечени в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина, яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Проект „Успех за теб“ ще се изпълнява от МОН, ще бъде финансиран по новата програма, по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование”. Финансирането е в размер на 151 123 000 лева. Освен самите деца и ученици, чрез дейности по този проект ще бъдат обхванати и техните родители. В проекта има заложени и обучения за над 4 000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал. В дейностите са заложени занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование. Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху кариерното ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас накъде да продължат образованието си. Има възможност и за подкрепа по български език и литература на ученици от гимназиален етап, за да могат да се представят успешно на държавните зрелостни изпити.