# МОН

   На 18.04.2024 г. във Враца бе даден старт от Заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова на проекти за над 250 млн. лв. от новата стратегия „ Образование “ 2021-2027г. В рамките на форума се представиха проекти с европейско финансиране „ Силен старт “ BG05SFPR001-1.003-0001 и „ Успех за теб “ BG05SFPR001-1.001-0001, с които ще бъдат подкрепяни деца и възпитаници, както и родители.

Областният информационен център – Русе взе участие в информационно събитие за популяризиране на ефектите от изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“  по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР).