МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 2 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 195 580 лв.

Целта на процедурата е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот и ще доведе до по-дълга заетост на най-уязвимите групи на пазара на труда - по-възрастните хора и майките с малки деца. Мярката цели и да насърчи географската мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията, когато работното място е извън населеното място.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия на територията на местната инициативна група, които развиват дейност извън секторите производство, преработка, маркетинг и търговия със селскостопанска продукция или рибарство и аквакултури.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси; въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; организиране на транспорт до и от работното място за период до 12 месеца; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 19 558 лв., а максималният - 195 580 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.08.2019 г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна