#еврофондове

Областният информационен център-Варна се включи в обучение на тема: „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“. Събитието се проведе с подкрепата на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Организатор са Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа и Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието и храните.

Областният информационен център-Варна се включи в Трето регионално събитие за Област Варна на тема „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“. То бе проведено в изпълнение на проекта „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Неговата обща стойност е 4 300 000 лв. Бенефициент е Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ.

Подготовката на концепции за интегрирани териториални инвестиции са водеща тема при септемврийските срещи по места на експертите от Областния информационен център в Плевен. В Гулянци, Искър, Кнежа и Пордим в средата на месеца се проведоха поредица от индивидуални и групови разговори с представители на местната власт и на бизнеса, за да се установи нивото на запознатост със същността на новия за България подход и нагласите за активно участие.

Общо 1 993 деца и техни близки са ползвали интегрираните услуги на Общностния център за деца и семейства на ул. „Капитан Райчо“ № 103А във Варна, който бе създаден по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Неговият бюджет е 1 768 154, 87 лв. Бенефициент е местната администрация.

Част от уличната мрежа във Вълчи дол ще бъде обновена по проекта „Основен ремонт на ул. „Хр. Смирненски“ от о.т. 227 до о.т.193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Общият размер на инвестицията е 219 496, 12 лева.

Ученици от Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ са приложили знанията и уменията си, провеждайки своята производствена практика в компании на един от Канарските острови - Фуертевентура, в град Коралехо, през месеците юли и август 2023 г. Стажът е финансиран по проект по програма „Еразъм +“. В него са се включили две групи по 20 ученици от гимназията и двама придружаващи учители.

С Учредително събрание бе създадена Местна инициативна група на територията на Община Белослав. Това е една от основните стъпки при реализирането на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В срещата се включиха представители на местните власти, бизнеса, детските градини, училищата и неправителствените организации на територията на общината, физически лица.

Да се учреди сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Аврен – Варна“, гласуваха членовете на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общински съвет-Варна. Решението е необходимо условие, за да може варненските села Звездица, Тополи, Казашко и Константиново да получат достъп до европейски средства.

ОИЦ-Варна представи инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по време на информационна среща с представители на читалища и РЕКИЦ, на която бе домакин. Целта на подхода е да се насърчава партньорството между различни общини, институции и заинтересовани страни в осъществяването на интегрирани мерки.

Областният информационен център-Варна се включи в международна среща по проекта SWAI - Sharing working algorithms for urban/rural waste collection – „Споделяне на работни алгоритми за събиране на градски/селски отпадъци“ по Програмата за граждани, равенство, права и ценности (СERV). В събитието взеха участие партньори от България, Гърция, Малта, Полша, Белгия, Португалия и Нидерландия. Домакин бе Община Белослав – асоцииран партньор по проекта.