#еврофондове

Община Варна ще кандидатства с проект за енергийна ефективност за модернизация на уличното осветление в кв. „Чайка“. Общинският съвет даде съгласието си администрацията да подаде проектно предложение по процедурата  “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е до 2 млн. лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Агенцията за икономическо развитие-Варна се включи в първа партньорска среща по проекта TOURISMO, която се проведе в Гърция. Той се финансира от Програма Euro-MED 2021-2027 г. Общият му бюджет е 2 980 995 евро. По проекта работят 10 партньори и 16 асоциирани организации от седем европейски държави – Гърция, Италия, Испания, Кипър, България (АИР-Варна), Хърватия и Малта. Водеща е Агенцията за развитие на Южнобеломорски регион – READ S.A., Гърция.

Областен информационен център-Варна проведе пресконференция, по време на която изнесе данни за проектите, включени в Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ от Област Варна, преминали оценка на административно съответствие и допустимост. Бе представен и график за провеждането на публични обсъждания за всяка една от тях.

Областен информационен център – Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР за Североизточен регион, стартира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Варна, преминали успешно етапа на оценка на административно съответствие и допустимост.

Община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за децата в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 390 708, 84 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на благосъстоянието на децата в нужда в Община Долни чифлик, предотвратяване и противодействие на социалното им изключване, осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, както и на бъдещи родители.

Информационен и административен център бе изграден на Фериботен комплекс „Белослав”. Строително-монтажните дейности са изпълнени по проекта „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“. Финансирането е осигурено от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Общата стойност на инвестицията е 90 424, 50 лв.

Община Варна възнамерява да участва като партньор в проект за усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа с фокус върху развитието на специализирана грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци. Това стана ясно на заседание на Постоянната комисия „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

Младият изследовател д-р Мартин Иванов придоби научна степен „доктор“, след като защити дисертационен труд в Медицински университет-Варна. Като част от научна група по неврални стволови клетки в проекта TranStem той изследва експресията на четири гена в зона на мозъка, която продължава да съхранява стволови клетки дори и при възрастни индивиди.

713 проектни предложения на обща стойност 597 031 776, 60 лв. са подадени по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. Крайният срок за кандидатстване изтече в 16:30 часа на 15.02.2024 г.

Общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева. Основната й цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

В качеството си на ментор, управителят на Областен информационен център-Варна д-р Виктория Николова се включи в онлайн семинар по проекта Ecosys4you. Той се финансира от Програма „Хоризонт Европа“. Общият му бюджет е 899 658, 75 евро. Координатор на проекта е Институт за работа и технологии, Вестфалски университет за приложни науки – Германия, а партньори са AWARE7 GMBH – Германия, Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна и Бизнес училище DOBA – Словения.