#еврофондове

Нова многофункционална комбинирана спортна площадка ще бъде изградена в ОУ „Д-р Петър Берон“ в авренското село Приселци. Дейностите по строителство и оборудване ще бъдат изпълнени по проекта „Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, община Аврен“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 97 776 лв. Бенефициент е Община Аврен.

Напредва работата по проекта за изграждане и реконструкция на 22, 5 км. магистрални и довеждащи водопроводи и 81 км. канализационни мрежи във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна. В момента са обявени процедури по избор на изпълнители. Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Варна“ ООД“ се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г. и е на обща стойност 138 372 401.80 лв., от които 96 760 214.66 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е ВиК-Варна.

Със символична първа копка бе даден старт на строежа на модерно спортно игрище в Община Дългопол. Проектът „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата му стойност е 97 482.76 лв. Бенефициент е Община Дългопол.

Възможностите за реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на „Синия растеж“ и „Синята икономика“ на територията на район „Аспарухово“ и общините Белослав и Аксаково ще бъдат изследвани с реализирането на проекта “Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически „Син растеж“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общата му стойност е 69 485 лв.

Във връзка с пандемията от COVID 19 Община Вълчи дол мобилизира допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги, които предоставя на нуждаещи се лица, чрез проекта “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и е на стойност 96 465 лв.

Варненската фирма „Мултитест” ООД,  в партньорство с Института по Механика при БАН, успешно приключи изпълнението на проекта „Разработване на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние”. Той е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. Общата му стойност е 527 035 лв.

Стартираха строително-монтажните работи по най-мащабния проект на Община Ветрино „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Ветрино, област Варна“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на проекта е 5 769 218,56 лева без ДДС.

Нов варненски информационен сайт беше създаден с европейско финансиране. Infoteka.bg стартира в средата на април в рамките на проекта „Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“. Бюджетът му е в размер на 141 272 лв.

Качеството на живот на деца и възрастни в неравностойно положение в Девня ще бъде подобрено с реализацията на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият му бюджет е 239 979 лв. Бенефициент е Община Девня, която е подала проектно предложение към МИГ „Девня – Аксаково“.

Сметището в Суворово ще бъде разчистено и рекултивирано по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Бюджетът му е на обща стойност 796 711.32 лв.