#еврофондове

Варненският бул. „Васил Левски“ беше ремонтиран в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приключи ремонтът на бул. „Осми Приморски полк“ - в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Строително-монтажните дейности са на стойност 3 32 048 лв., от които 2 183 391 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Варненският общински съвет даде съгласие Община Варна да подаде проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ в качеството си на бенефициент по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 587 301 лв. Целта на проекта е обновяване на осем жилищни сгради във Варна и намаляване разходите за енергия.

Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият бюджет по процедурата е 391 166 лв.

Целта й е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост.

Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ стартира прием на проектни предложения по Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 391 166 лв.

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането на иновации, повишаване иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на местната инициативна група.

Областният информационен център-Варна взе участие в срещата „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“, която се проведе в морската столица. На нея присъстваха представители на висши училища, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата. ОИЦ-Варна се включи в събитието като контактна точка и по „Хоризонт 2020“ - осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет почти 80 млрд. евро.

Варна ще кандидатства за 70 млн. лв., осигурени от ОП „Околна среда“ 2014-2020г., с които ще закупи нови електрически автобуси и тролейбуси. Решението беше взето на заседание на Общинския съвет в морската столица. Крайната дата за подаване на проектното предложение в Министерството на околната среда и водите е 30.08.2019 г. Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата, вписана в административния договор за безвъзмездна финансова помощ. Максималният срок, който бенефициентът може да посочи, е 48 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г.

Варненското СУ „Димчо Дебелянов“ се обновява изцяло с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Ремонтът е на стойност 2,4 млн. лв. и е част от проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. „Димчо Дебелянов“ е единственото средищно училище в Община Варна. В него се обучават и деца от варненски села, в които няма учебни заведения.

Местна инициативна група „Девня - Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 480 000 лв.

Областният информационен център-Варна взе участие в съвместно информационно събитие с Местна инициативна група „Девня-Аксаково“. То се проведе в Центъра за подкрепа на личностно развитие в Аксаково. Срещата бе насочена към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. На нея ОИЦ-Варна представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област.