#еврофондове

Областният информационен център-Варна проведе обучение на служители в читалища на територията на Община Дългопол. То беше открито от зам.-кмета Марияна Николаева. В събитието се включиха Ганка Георгиева, Злати Златев, Ферхан Хасан и други представители на местната администрация, както и бизнес организации, работещи в културната сфера.

Хора в неравностойно положение от Община Долни чифлик намериха препитание с помощта на проекта „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 391 020 лв., от които 332 367 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ обяви втори прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 430 322,25 лв., остатък след първия прием. Проектни предложения могат да се подават до 15.11.2019 г.

Десетки ученици се регистрираха за обявените позиции в Областния информационен център-Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт България. Нейното 18-то издание ще се проведе на 7 ноември под надслов „Вдъхнови бъдещето“.

Областният информационен център-Варна се включи в международна кръгла маса по проекта FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Общият му бюджет е 2 500 000 евро. Партньори по проекта са 24 университетски и технологични организации от Германия, Швейцария, Обединеното кралство, Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция, Ирландия, Люксембург, Словения, Полша, Хърватия, Испания, Словакия, Литва, Чехия, Белгия, България, Финландия, Австрия.

Енергийната ефективност на административни сгради, предоставящи обществени и социални услуги в Община Белослав, ще бъде подобрена с помощта на проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Варненската фирма „Стили Роуд“ оптимизира дейността си с помощта на европейско финансиране. С реализацията на проекта „Повишаване конкурентоспособността на „Стили Роуд“ ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност“ предприятието е закупило модерна техника, с която ще намали разходите си и ще повиши капацитета на производство. Проектът е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата му стойност е 4 247 109 лв., от които 2 123 554.50 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Областният информационен център-Варна се включи в Ден на отворените врати на Сдружение „Няма невъзможни неща“, посветен на работата по проекта „Няма невъзможни неща по пътя на активното включване”. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и е на стойност 294 835 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните близки, повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен живот и интеграция на пазара на труда.

Областният информационен център-Варна се включи с презентация в международната конференция „Граждански пространства“, която се проведе в морската столица. Събитието е част от дейностите по проекта „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политика на ЕС за гражданското общество”, който се финансира по програма „Европа за гражданите“. Общият му бюджет е 150 000 евро.

Приключиха дейностите по обновяване на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Белослав по проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Общата стойност на проекта е малко под 1 415 000 лв. без ДДС. Бенефициент е Община Белослав.