#еврофондове

Областният информационен център-Варна се включи в официална церемония за приключване на строително-монтажните дейности за техническа рекултивация на депото за боклук в Община Суворово. Те са извършени по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово - етапно строителство”. Финансирането е осигурено от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 796 711, 32 лв. Бенефициент е Община Суворово.

Общо 1260 публикации, 115 от които в единния информационен портал Eufunds.bg, има Областният информационен център-Варна за изминалите шест месеца на годината. В секцията на ОИЦ-Варна се публикуват текстове за текущи и вече реализирани проекти по различни оперативни програми или с друго донорско и европейско финансиране.

Фирма ще популяризира и дигитализира културно-историческо наследство по проекта „Моята Бяла“ - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Той се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Общата стойност на инвестицията е 378 126, 19 лева.

Фирма със седалище в Бяла ще наеме безработни лица по проект. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 1 „Ново работно място“. Общата стойност на инвестицията е 49 965, 62 лв. Бенефициент е „ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД.

Областният информационен център-Варна се включи в събитие за представяне на проекта „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС – с акроним ИнБулМарС 2“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общият му бюджет е 3 017 090, 61 лв. Бенефициент е Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Областният информационен център-Варна получи официална покана и се включи в откриването на пилотен център за безплатна правна помощ в морската столица, създаден по проект с финансовата подкрепа на НФМ 2014-2021 г. На събитието присъстваха служебният зам.-министър на правосъдието Иван Демерджиев, председатели на варненски съдилища, представители на институции и неправителствени организации, юристи от Адвокатска колегия-Варна, журналисти и др.

Областният информационен център-Варна проведе среща с бенефициенти от Община Белослав, която сложи край на обиколката в общините от региона. По време на разговорите бяха обсъдени напредъкът, както и трудностите, с които те са се сблъскали при реализирането на проекти с европейско финансиране. Присъстващите споделиха идеите са за надграждане на бизнеса и отправиха въпроси как това може да бъде постигнато с помощта на европейско финансиране.

Областният информационен център-Варна се включи в празнични дни на открито във Ветрино, организирани от МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. По време на събитието експерти от центъра проведоха срещи с бенефициенти от общината. Местни производители представиха продуктите си и имаха възможност да обсъдят с ОИЦ-Варна как могат да развият бизнеса си с помощта на европейско финансиране.

Областният информационен център-Варна се включи в международна конференция по проекта TRADINN. Той се финансира от програма „Хоризонт 2020“. Общият му бюджет е 50 000 евро. Основната цел на проекта е да предостави стратегии и решения при въвеждането на иновации в бизнеса на компании от различни сектори и да насърчава предприемачите да изберат комбинации от нови технологии и интелигентни решения за традиционни продукти и услуги.

Областният информационен център-Варна проведе среща с бенефициенти от фирмите „Модул“ ЕООД, Община Аксаково, и „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, село Слънчево. По време на разговорите те споделиха пред какви предизвикателства са били изправени и какви успехи са постигнали при реализиране на проекти с европейско финансиране чрез МИГ „Девня – Аксаково“.