#ОИЦ-ВАРНА

Напредват ремонтните дейности на бул. „Съединение“ в девненския квартал „Повеляново“. Те се извършват по проекта „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в община Девня - гр. Девня, кв. „Повеляново“, бул. „Съединение“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бенефициент е Община Девня. Общият бюджет на проекта е 964 389, 30 лв.

Българският червен кръст започна поетапното раздаване на 320 тона храни на обща стойност 755 хил. лв.  на лица от уязвими групи във Варненска област в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.  

От хранителните пакети ще се възползват 12 735 нуждаещи се в Област Варна. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства - по два. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 15 пункта в областта и ще продължи до 30 ноември 2020 г. 

Първа публична среща по проекта „Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда (CSSC Lab)“ ще се състои на 29 октомври 2020 г. Тя ще се проведе онлайн чрез Microsoft Teams от 12:15 до 13:00 ч. Работният език е английски. За участие в срещата, която е насочена към местни и регионални публични власти, инвеститори, медии и др., е необходима регистрация на https://forms.gle/BaRok3n9iuyC6RWSA.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща с потенциални бенефициенти в гр. Игнатиево, Община Аксаково. В нея се включиха представители на местната администрация и други заинтересовани.

По време на събитието беше представена дейността на Областния информационен център-Варна и услугите, които предоставя. Аудиторията бе запозната с актуални възможности за европейско финансиране.

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. Тя се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 55 066, 45 лева.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща с потенциални бенефициенти в Община Девня, в която се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани.

По време на събитието беше представена дейността на Областния информационен център-Варна и услугите, които предоставя. Аудиторията бе запозната с актуални възможности за европейско финансиране.

Съществува възможност да бъдат включени допълнително потребители за предоставяне на патронажна грижа във Варна с цел ограничаване разпространението на коронавируса. Дейностите се реализират по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 443 641 лв. Бенефициент е Община Варна.

В осем многофамилни жилищни сгради във Варна ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, за да се достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ по проекта „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“. Финансирането в размер на 1 211 936, 72 лв. е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Варна.

Центърът за спешна медицинска помощ във Варна получи още една нова линейка. С помощта на европейско финансиране, през тази и миналата година са осигурени общо 9 линейки за областта. Медиците очакват още 4 нови линейки, като целта е подобряване на качеството и безопасността при оказване на спешна медицинска помощ на нуждаещите се в цяла Варненска област.

Община Дългопол, в партньорство с Община Бяла, подписа допълнително споразумение по проект по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“. Финансирането е осигурено от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Допълнителните средства, предвидени за разходи при предоставяне на патронажите грижи, са в размер на 68 120, 64 лв.