#ОИЦ-ВАРНА

Най-малко 42-ма са потребителите от Община Вълчи дол, на които се предоставят социални услуги по Направление 1 по проекта „Патронажна грижа+“. Той се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Общият му бюджет е 186 237, 27 лева. Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.

Земеделски производител от провадийското село Блъсково ще се снабди с нови машини по проекта „Закупуване на земеделска техника и инвентар за обработка на овошки”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общата стойност на инвестицията е 47 489,17 лв.

Първата от поредица кръгли маси, посветени на разделното събиране на отпадъци, се проведе в Община Белослав. Те се организират в изпълнение на проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, който се осъществява в с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 368 038, 93 лв. Бенефициент е местната администрация.

Община Белослав организира разяснителна кампания по проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран от  Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 368 038, 93 лв. Бенефициент е местната администрация.

Пет пъти повече договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са сключени с бенефициенти в Област Варна през изтеклия програмен период 2014-2020 г. в сравнение с предходния – 2007-2013 г. Почти двойно се е увеличила и общата стойност на инвестираните средства от европейските фондове. Повишаването на броя на бенефициентите и респективно на проектите през изминалия програмен период се дължи и на експертната работа на ОИЦ-Варна. От своето създаване през 2011 г.

Информационна среща, организирана по проекта BRIDGE-BS „Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми“, ще се проведе онлайн от 10:00 часа на 28 януари 2022 г.   

Многофункционална спортна площадка ще бъде изградена в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Старо Оряхово, Община Долни чифлик. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 136 924, 82 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Земеделски производител от провадийското село Блъсково ще се снабди с нови машини за стопанството си по проекта „Закупуване на земеделска техника за обработка на овошки“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общата стойност на проекта е 40 703, 56 лв.

Фирма във варненското село Приселци, Община Аврен, внедри модерна техника в производството си по проекта „Подобряване на производствения капацитет на „КОАТТЕХ“ ООД, чрез оптимизация на производствения процес с високо производително технологично оборудване“. Той се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият размер на инвестицията е 265 087 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в заключителна пресконференция по проекта „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“. Финансирането е осигурено от програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. Общата стойност на инвестицията е 1 312 806, 79 лв. Бенефициент е Община Варна.