#ОИЦ-ВАРНА

Три професионални гимназии от Варненска област се включиха в кампанията „Супер фермер“, която е организирана от Министерството на земеделието и горите, в партньорство с Министерството на образованието и науката. Инициативата е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство. Младежите посещават земеделски производители - бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014–2020 г.). Целта е да им се даде възможност да се срещнат с успели български фермери. 

Започват ремонтните дейности в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“. Тя ще бъде реновирана по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и е на обща стойност от 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

Варненската фирма „Примабилд“ ООД осигури техника за производството си с европейски средства. Модерното оборудване е закупено по проекта „Инвестиции за ефективно използване на ресурсите в Примабилд ООД“. Той се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 1 425 000 лв.

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на фирмата чрез прилагане на нови технологични решения в производствения процес.

Варна бе домакин на инициативата „Синьо кафе”- сцена на гражданското общество по въпросите на замърсяването с пластмаси, която се проведе по проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” – MELTEMI. Той се осъществява по програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 и е с общ бюджет от 1 214 936 евро.

Започна цялостно преасфалтиране на пътни отсечки във Вълчи дол. Дейностите се извършват по проекта „Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 1 916 039 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол. Целта му е чрез реконструкция на улиците и модернизирането на техническата инфраструктура да се подобри качеството на средата във Вълчи дол.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен със „СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Фирмата е със седалище в Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 195 580 лв. и се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“.

Повече от 30 ученици и студенти се включиха в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“ като заеха позициите на управител и експерти в Областния информационен център-Варна. Интерес към събитието проявиха както младежи от цяла Варненска област, така и от други български градове.

Освен че се запознаха с дейността и услугите, които предоставя центърът, те влязоха в ролите на експерт „Комуникация и информация“, експерт „Логистика и информация“ и експерт „Информационно обслужване и услуги“. Начело на ОИЦ-Варна за един ден застанаха седем ученици.

Пътни отсечки в Дългопол и село Цонево ще бъдат ремонтирани с европейски средства по проекта „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 1 802 685 лв. Бенефициент е Община Дългопол.

Община Белослав подписа договор за изпълнението на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бюджетът му е в размер на 391 156,19 лв. Бенефициент е Община Белослав, която е подала проектното си предложение към Местната инициативна група „Аврен-Белослав“, мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“.

Административни сгради в Община Белослав ще бъдат санирани по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бюджетът на проекта е 329 834,65 лв. Бенефициент е Община Белослав.