#ОИЦ-ВАРНА

Близо 5 000 публикации в местни и национални медии и в портала eufunds.bg има Областният информационен център-Варна от създаването си през 2011 г. насам. Само от началото на годината техният брой е 1 607. За периода над 68 500 граждани, фирми, организации и представители на институции са потърсили услугите на ОИЦ-Варна. На място в офиса, по време на събития, по телефон или на електронна поща те са получили актуална и пълна информация за финансовите възможности по ЕСИФ.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Девня. В нея се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени дейностите и услугите, които предоставя центърът.    

Концерт на открито с изпълнения на творби от Й. С. Бах и А. Пиацола ще се проведе в двора на Археологическия музей във Варна тази вечер от 20:30 часа. Музикалното събитие е част от дейностите по реализацията на проекта FESTIVALLINKS, финансиран по програма „Творческа Европа“ 2014-2020, подпрограма „Култура”, направление „Европейско сътрудничество”. Общият му бюджет е 366 705 евро, а продължителността – от 1.06.2018 г. до 30.11.2020 г.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в село Цонево, Община Дългопол. По време на събитието бяха представени актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Особен интерес предизвикаха подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и целевият прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Въпроси бяха отправени и във връзка с приема по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“.

Условията на труд в „БКС Долни чифлик“ ще бъдат подобрени с осъществяването на проекта „Подобряване на работната среда във фирма „БКС Долни чифлик ЕООД“. Той ще се реализира с финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 54 795,37 лв. Бенефициентът е подал проектно предложение към МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“.

Областният информационен център-Варна взе участие в семинар-дискусия „Програма „Хоризонт Европа 2021-2027 и Европейски иновационен съвет“, която се проведе в морската столица. На нея присъстваха представители на висши училища, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата.

Напредва ремонтът на сградата на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“ във Варна. Той се извършва по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” удължи до 31.08.2020 г. срока за подаване на проектни предложения по първи прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 293 370 лв.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие с фирма „Поди“ ЕООД, която е със седалище в Община Долни Чифлик. Одобреният проект „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Поди“ ЕООД гр. Долни чифлик“ ще се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“. Общият му бюджет е 30 805 лв.

Варненско предприятие ще закупи и внедри в производството си модерна техника по проекта „Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова иновация“. Той ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 270 000 лв. Бенефициент е фирмата „Инхом“ ООД, която е подала проектно предложение към „МИГ Аврен – Белослав“, мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.