#ОИЦ-ВАРНА

Областният информационен център-Варна взе участие в съвместно информационно събитие с Местна инициативна група „Девня-Аксаково“. То се проведе в Центъра за подкрепа на личностно развитие в Аксаково. Срещата бе насочена към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. На нея ОИЦ-Варна представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област.

Преподаватели от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ във Варна повишиха своите компетентности и постигнаха по-висока ефективност в педагогическата дейност с помощта на проекта „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” по програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“. Финансирането е на стойност е 25 550 евро.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 195 580 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в традиционния фестивал „Света Марина” край едноименния манастирския комплекс в землището на село Ботево, Община Аксаково. На събитието ОИЦ-Варна раздаде брошури и информационни материали и запозна присъстващите, проявили интерес, с дейностите и услугите, които предоставя.

Община Вълчи дол обяви обществена поръчка за ремонт на ОУ „Васил Левски“ в село Михалич и на прилежащото външно пространство около учебното заведение.

Срокът за изпълнение на поръчката е два месеца. Прогнозната й стойност е 93 292 лв. без ДДС. Средствата са осигурени съгласно сключен договор между Община Вълчи дол и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива България“.

Качеството на живот на трудноподвижни хора с увреждания от населените места в Долни чифлик ще бъде подобрено с изпълнението на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 146 764 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Областният информационен център-Варна бе домакин на фокус група по проекта „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. Стойността на проекта е 89 982 лв.  Бенефициент е спортен клуб „ПРИОРИТИ СПОРТ“.

Братовчеди от варненската община Долни чифлик модернизираха и увеличиха капацитета на стопанствата си със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. С помощта на проекта „Отглеждане на зеленчуци в село Горен чифлик, Община Долни чифлик“ по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ земеделският производител Светла Димитрова е успяла да изгради три оранжерии, всяка от които с площ 420 кв.м.

Качеството на живот на хора с увреждания в общините Дългопол и Бяла ще бъде подобрено с помощта на проекта „С грижа за хората“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата му стойност е 190 741 лв. Бенефициент е Община Дългопол, а Бяла е партньор по проекта.

26 проектни предложения по 7 процедури са подадени в Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ от 2017 година до момента, показва справка на сдружението с нестопанска цел. 13 от проектите са за инвестиции в публичния и частен сектор на територията на Община Аврен, а останалите са за Община Белослав.