#ОИЦ-ВАРНА

Технически университет - Варна показа иновативност и поглед в бъдещето на морското образование с участието си в международния проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation) по програма „Еразъм+“. Проектът включва и пет европейски организации от Холандия, Румъния, Латвия, Хърватска и Естония. Заради доказаната си компетентност при иновациите в морската сфера ТУ-Варна е предпочетен партньор за България от водещата организация CERONAV - Romania.

Забавачница в Суворово ще бъде изцяло обновена с европейски средства по проекта „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони“ 2014 - 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият размер на инвестицията е 940 803, 78 лв. Бенефициент е Община Суворово.

Авренска фирма ще разшири дейността си чрез закупуване на машини и съоръжения по проекта „Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД“. Той се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Аврен - Белослав“. Общият бюджет на проекта е 183 590 лв. Бенефициент е „ЕЛИТ ТРАК“ ЕООД. Фирмата, която е със седалище в авренското село Китка, е водеща компания за производство на химически течности за всякакви превозни средства.

Европейската комисия присъди Харта за висше образование „Еразъм“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ за периода 2021 - 2027 година. Документът бе подписан от президента на университета доц. д-р Красимир Недялков в навечерието на отбелязването на 30-годишнина на най-голямото частно висше училище в България. Университетът подписва за втори пореден път „Еразъм“ харта за висше образование за нов седемгодишен период.

Културно-историческото наследство в Община Ветрино ще бъде съхранено с изпълнението на проекта „Развитие, обогатяване, утвърждаване и популяризиране на фолклорното и етнографско културно наследство във Ветрино“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“. Проектът е на стойност 45 071, 60 лв. Бенефициент е Народно читалище „Просвета-1905“.

Областният информационен център-Варна се включи във фокус група на тема „Оценка на подкрепата за градско развитие по ОПРР 2014-2020 за Община Варна“. По време на събитието, което се проведе онлайн, беше представен обхватът на подкрепата по ПО 1 на оперативната програма и проектите по различни инвестиционни приоритети, които са изпълнени или предстои да се реализират.

С официална церемония бе открито рекултивираното депо за боклук в Община Девня. Строително-монтажните дейности бяха извършени по проекта „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“, който се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 220 484, 71 лв. Бенефициент е Община Девня.

Целта на проекта е да се ограничи замърсяването на околната среда и прилежащите поземлени имоти, да се възстановят нарушените терени и да се постигне подобряване на ландшафта чрез извършване на техническа рекултивация.

Варненска фирма ще произведе олекотени електрически велосипеди и ще разработи иновативна система за туристически услуги по проекта „Създаване на иновативна модулна интелигентна система #kinetik bike“. Той се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Общият бюджет на проекта е 249 848, 91 лева. Бенефициент е „КИНЕТИК БАЙКС“ ЕООД.

Безработни лица от Белослав ще получат шанс да намерят реализация на пазара на труда с изпълнението на проекта „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Той се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез МИГ „Аврен-Белослав“, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. Общият размер на инвестицията е 357 725, 50 лв. Бенефициент е Община Белослав.

С церемония по първа копка официално бе даден старт на реконструкцията на част от уличната мрежа в Община Суворово. Пътните отсечки ще бъдат ремонтирани по проекта „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 1 062 989, 38 лева. Бенефициент е Община Суворово.