ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

Областният информационен център-Варна взе участие в съвместно информационно събитие с Местна инициативна група „Девня-Аксаково“. То се проведе в Центъра за подкрепа на личностно развитие в Аксаково. Срещата бе насочена към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. На нея ОИЦ-Варна представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област.

Присъстващите бяха запознати и с условията за кандидатстване по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. По мярката вече е обявен прием на проектни предложения от местната инициативна група.

Общият бюджет на процедурата е 1 000 000 лв. Целта й да се решат проблемите на младежи, за които ниското образование и липсата на професионална квалификация са сред основните причини за безработица. Нискоквалифицираните млади хора са неконкурентоспособни на пазара на труда и са сред първите освобождавани от работа в условията на несигурна икономическа среда.

Целевите групи по процедурата са търсещи реализация безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. включително, с основна или по-ниска степен на образование. Изпълнението й ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат шанс за работа, нови или усъвършенствани знания и умения на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Допустими кандидати по процедурата са общините Девня и Аксаково, както и работодатели на територията на местната инициативна група.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; предоставяне на обучение на регистрирани безработни лица;  осигуряване на възможност за заетост на обучените по проекта; популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 97 791 лв., а максималният391 166 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата към МИГ „Девня – Аксаково“ е 19.08.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна