#европроекти

Областният информационен център-Варна проведе среща в Община Бяла, по време на която представи пред широка аудитория възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2020г. Събитието бе насочено към представители на администрацията, потенциални бенефициенти и други заинтересовани.

Община Белослав предоставя нова здравно-социална услуга на своите жители по проекта „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият pазмер на безвъзмездната финансова помощ е 59 330, 88 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Областният информационен център-Варна проведе среща в Община Долни чифлик, по време на която представи пред широка аудитория възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми за 2020 г. Събитието бе насочено към представители на администрацията, потенциални бенефициенти и други заинтересовани.

Внедряването на изкуствен интелект на работното място е в основата на проекта ROB-SME, който има за цел да даде възможност на малки и средни предприятия ефективно да въведат роботи в дейността си с оглед увеличаване на производителността и повишаване на конкурентоспособността си. Проектът се финансира от програма „Еразъм+“, KA204 – „Стратегически партньорства за образование за възрастни“. От българска страна по него работи варненската фирма „Unseen Pro Ltd“, която е фокусирана върху разработването на уеб и софтуерни приложения.

Общо 2 637 деца са били обхванати от услугите на „Общностен  център за деца и семейства – Варна“, който е създаден по проект по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Варна. Бюджетът на проекта е 658 000 лева. Той финансира изпълнението на 6 услуги за деца с и без увреждания. Основната цел е превенция на социалното изключване чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца до 7 години и техните семейства.

Напредват строителните дейности по проекта „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. и е на обща стойност 13 578 483 лв., 7 894 364,51 лв. от които са безвъзмездна финансова помощ.

Общо 14 лекари, фелдшери, медицински сестри и шофьори от Центъра за спешна медицинска помощ-Варна преминаха едноседмично обучение в София, което се провежда по проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общият му бюджет е 7 млн. лв. Бенефициент е Министерството на здравеопазването. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Ден  на отворените врати на тема „Да ценим училището“ се провежда днес в санираното с европейски средства СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Белослав. Идеята е да се осигури достъп до обновената дигитализирана сграда. Тя беше ремонтирана и снабдена с модерно оборудване по проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2.

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви трети краен срок за прием по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2104-2020 г. Проектни предложения могат да се подават до 9.02.2020г. Общият финансов ресурс по процедурата е 183 700 лева.

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият й бюджет е 300 000 лева.