#европроекти

Участници в проекта „Подпомагане на маргинализираните пълнолетни да навлязат на пазара на труда, чрез иновативен модел за кариерно наставничество“ – ENTER, финансиран от програма „Еразъм+“, посетиха Областния информационен център-Варна. В срещата се включиха чуждестранни гости от неправителствени организации от Словения, Англия, Франция, Литва и Исландия, както и представители на българския партньор по проекта – Асоциация „Да съхраним жената“.

Областният информационен център-Варна представи програмен период 2021-2027 г. и основните аспекти на новите програми по време на работна среща по проекта D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството“, финансиран от програма INTERREG.

Първите пет електробуса, закупени по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“, пристигнаха в морската столица с помощта на специални платформи. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 85 378 649 лв. Бенефициент е Община Варна.

Реализирането на проекта, който се изпълнява в партньорство с „Градски транспорт“ ЕАД, ще допринесе за намаляване наднормените нива на фини прахови частици и азотни оксиди във Варна и подобряване качеството на атмосферния въздух.

Продължава приемът на документи за ползване на услугите на Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Социалното заведение е с капацитет 40 души и се намира на ул. „Петко Стайнов“ №7 във варненския  район „Младост“. Сградата бе ремонтирана по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 1 065 525, 22 лв. Бенефициент е Община Варна. По същия проект в ж.к. „Владислав Варненчик“ бе изграден Център за грижа за лица с различни форми на деменция с капацитет 15 места.

Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта “Патронажна грижа + в община Белослав” по процедура “Патронажна грижа + - Компонент 2“. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Oбщият pазмер на безвъзмездните средства е  29 665, 44 лв. С тяхна помощ се осигурява продължаваща подкрепа чрез почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на лица, които са най-застрашени от Корона вирус.

Областният информационен център-Варна се включи във встъпителна пресконференция по проекта „Натура 2000 в Черно море“. Той се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 11 734 980 лв. Бенефициент е Министерството на околната среда и водите - Дирекция „Национална служба за защита на природата“.

МИГ „Девня - Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 202 611, 66 лева.   

Областният информационен център-Варна представи дейността си и услугите, които предоставя, по време на събитие в Община Провадия. Експерти от центъра обясниха как той може да бъде полезен на потенциални бенефициенти и на такива, които вече изпълняват проекти. Присъстващите научиха кои са новите програми и какво представляват подходът за интегрирано териториално развитие и инструментът Интегрирани териториални инвестиции. Бяха дискутирани новите функции на Регионалните съвети за развитие, както и ролята на Областните информационни центрове в тях.

МИГ „Девня – Аксаково“ обяви прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 340 959,03 лв.

Основна цел на мярката е модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване развитието на продукти от местен характер, повишаване конкурентоспособността и качеството на живот, развитие на местната икономика, осигуряване на трайна заетост и доходи.

Областният информационен център-Варна представи дейността си и услугите, които предоставя, по време на встъпителна пресконференция по проект в Община Ветрино. Проектът „Изграждане на система за компостиране на място на биоразградими отпадъци на територията на община Ветрино“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 237 844, 90 лв.