#европроекти

Нов лекотоварен автомобил, закупен с подкрепата на Фонд „Социална закрила“, ще бъде използван за повишаване качеството на социалната услуга „Топъл обяд“ в Община Провадия. Тя се предоставя на потребителите с финансовата подкрепа на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Курсанти от четири държави обмениха опит по време на обучителния модул „STEM хармонизирана учебна програма за компетенции в областта на високите технологии, електрониката и телекомуникациите“. Домакин на срещата бе ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - Варна. Курсът с продължителност пет дни се проведе по проекта Navy-Ins-Tech по програма „Еразъм+“. Общата му стойност е 250 000 евро. Водеща организация е Военноморската академия в Констанца - Румъния, а партньори -  ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, Италианската военноморска академия и Полската военноморска академия.

Детска градина ще бъде санирана по проекта „Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол". Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата му стойност е 976 616, 23 лв. Бенефициент е местната администрация.

Областният информационен център-Варна бе домакин на работна среща по проекта SIreNERGY „Социални иновации във възобновяемите енергийни източници”, финансиран от Програма INTERREG Europe 2021-2027 г. Неговият общ бюджет е 1 424 100 евро. Проектът се изпълнява от седем партньори от България, Румъния, Испания, Полша, Швеция и Франция. Водеща организация е Фондация Леартибай, Испания, а от българска страна по него работи Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ) съвместно с Община Белослав.

В качеството си на водеща организация Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ се включи в партньорска среща по проекта “Финансова грамотност за развитие на обществото” по програма „Еразъм+“.  В събитието, което се проведе в Хелзинки - Финландия, взеха участие организации от Турция, Гърция, Ирландия, Финландия, България и Италия.

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви трети прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 106 416, 56 лева.

На три провадийски училища ще бъдат монтирани фотоволтаици по проекта „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Община Провадия“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 976 559, 90 лв. Бенефициент е Община Провадия.

На свое заседание Варненският общински съвет даде съгласие местната администрация да се включи като партньор в два проекта, финансирани от Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

Единият - „Zero – C”, има за цел да насърчи публичните органи, неправителствените организации и академичните среди да се стремят към постигането на нулеви въглеродни емисии. Водеща е турска организация, а партньорите са от Гърция, Украйна, България и Грузия.

Пешеходни пасарелки, велоалеи, игрище за любителски футбол, фитнес на открито и две детски площадки бяха изградени в района на ул. „Мара Тасева“ във варненския район „Аспарухово“. Засадени са иглолистни и широколистни дървета, зелени и цъфтящи храсти и лиани. Монтирани са перголи, пейки и фонтан с питейна вода. Строително-монтажните дейности са извършени като част от проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е на обща стойност 22 352 892, 68 лв. Бенефициент е Община Варна.

В област Плевен по оперативните програми от периода 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, са сключени 1150 договора на обща стойност 455 802 342 лв. Това е два пъти повече в сравнение с предходния период 2007 – 2013 г., подчерта управителят на Областния информационен център Игнат Димитров при участието си в местната конференция на БТА по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще".