Кубратско училище е участник в международен проект

Основно училище „Христо Смирненски” в гр. Кубрат участва в проект „И ние можем” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”.

Проектът е разработен от екип училищни преподаватели под ръководството на директора на учебното заведение Володя Войков.

В рамите на проекта ще се проведат два курса за обучения. Първият - „Primary Methodology & Language”, организиран от British Study Centres London, Oxford, Brighton, е двуседмичен за преподаватели по английски език на деца от 6 до 11 години.

Вторият - „Embracing Diversity, Preventing Violence” е организиран от Europass Teacher Academy и ще третира проблемите с нарастващото разпространение на дискриминацията и насилието в училище.

Успешното прилагане на наученото от педагозите, се очаква да доведе до обогатяване на методите и по-добри резултати в преподаването, усвояването и използването на английския език; реализиране на нови и по-ефективно работещи практики във взаимоотношенията училище – ученици – родители – местна общност; повишаване интереса на учениците с проблеми в обучението и общуването към дейностите в училище; намаляване случаите на агресия и тормоз между учениците и реално включване на родителите и съдействието им в различни извънкласни дейности.

Всички тези резултати ще доведат до по-ефикасни усилия за превенция на ранното отпадане и успешно завършване на образователна степен на децата и последващото им включване на пазара на труда.

Проектните дейности ще се изпълняват в продължение на 12 месеца.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.