#програмен период 2014-2020

На 16 октомври 2019 г. се подписа първият договор за финансиране на проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е на Община Кубрат, подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.030 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Обществената поръчка за избор на изпълнители на строително-монтажни работи на стойност 1 048 759.49 лева, без включен ДДС, е в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян”. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Две са обособените позиции. По първата се предвижда да се ремонтират четири улици в общинския център, с обща дължина 6 185.21 метра. Втората позиция включва рехабилитация на седем улици в село Езерче с обща дължина 12 648.76 м.

В рамките на проект „В Европа – децата в страната на чудесата” по програма „Еразъм+”, Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев”  гр. Разград, като водеща организация и координатор на събитията и мобилността, днес бе първият домакин на чуждестранните си партньори за обмен на добри практики. Гостите са от училища в Полша, Словения, Турция, Испания, Португалия и Италия.

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на третото тримесечие на 2019-та година, в Разградска област по оперативните програми (ОП) са сключени 153 договора за безвъзмездна финансова помощ, на стойност 80 960 081 лева. Реално изплатените средства са 40 042 702 лева, или почти 50% от договорираните.

Две трети от проектите (или 101 на брой) са приключили, а 52 са в процес на изпълнение. Разпределението на проектите по програми и изплатените средства по тях е следното:

В изпълнение на дейностите по проект „И ние можем!” на Основно училище „Христо Смирненски” гр. Кубрат от 29 юли до 9 август 2019 година, госпожа Леман Хюсеин – преподавател по английски език, участва в двуседмичен езиков курс на тема „Primary Methodology & Language”, организиран от British Study Centres London, Oxford, Brighton. Обучението е насочено към преподавателите по английски език на деца на възраст от 6 до 11 години.

В рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” по Оперативна програма „Добро управление”, Дейност 2 „Изпълнение на програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, магистрати от целия Апелативен район се обучаваха в областния град.

Проектът се изпълнява от Националния институт на правосъдието в партньорство с Окръжен съд – Разград, който домакинства на семинара за пореден път. Темата бе „Международно сътрудничество по наказателни дела”, а лектор – съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд - Варна.

Нов проект за ремонтиране на сградата на общинската администрация спечели лудогорската община – Завет. Проектът ще се реализира в рамките на процедура BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони.

Официален старт на най-новата социална услуга, предоставяна от Домашен социален патронаж бе даден в Разград на 1 октомври, Международният ден на възрастните хора. Дейностите се реализират по проект № BG05M9OP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Ваучер в размер на 15 000 евро получи Община Исперих от Европейската комисия за безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места в града. От общо 13 000 кандидати в цяла Европа, участвали със своите проекти в надпреварата, 113 български общини са се класирали успешно, сред които е и Община Исперих.

В рамките на проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Исперих се сдоби с два нови автомобила. Колите са доставени от фирма, избрана след проведена обществена поръчка от бенефициента.

Единият автомобил ще се ползва за целите на „Домашен социален патронаж” за доставка на топла и здравословна храна на 400 потребители.

С втората кола ще бъде извършвана услугата „Патронажна грижа” на деветдесет лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.