#програмен период 2014-2020

Група младежи посетиха Областния информационен център (ОИЦ) в Разград. Целта им бе да се запознаят с дейността и услугите, които мрежата от 27 ОИЦ в страната предоставя безплатно на фирми, земеделски производители, институции, неправителствени организации и граждани.

Многопрофилните болници за активно лечение в Разград и Исперих са включени в подготвящото се проектно предложение на Министерството на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Двеста земеделски стопани - животновъди от област Разград са включени като целева група в рамките на проект „Предотвратяване на усложнена епизоотична обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството” по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Бенефициент на средствата е Българската агенция за безопастност на храните (БАБХ).

На публично обсъждане заместник-кметът на община Разград Добрин Добрев представи намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград”.

В обсъждането участваха председателят на постоянната комисия по „Култура, културно-историческо наследство и духовни ценности“ в Общински съвет - Разград Свилена Дечева, ръководители и представители на културни институции и на местната управа.

Местната управа финализира успешно проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето”. Той е финансиран по Мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на проект е 45 270 лева без ДДС, от които 36 099 лева са европейско финансиране, 4 011 лева – национално, а 5 160 лева са собствено участие на Община Кубрат.

След едногодишно прекъсване поради пандемията от вируса Covid-19, Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в Исперих продължава изпълнението на проект „Знаещи и можещи в Европа”. Той е финансиран от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.

На 8 юни 2021 г. отпътува първата група ученици от учебното заведение за 20-дневна международна практика в гр. Сполето, Италия.

Целта на проекта е да даде възможност на 25 ученици да надградят професионалните си знания и умения, като осъществят стаж в реална работна среда в две държави – Италия и Испания.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград започна подготовката на следващия видеофилм посветен на успешно изпълнени проекти в региона, финансирани с европейски средства.

Видеото ще е четвърто поред и ще съдържа кадри от проекти, подкрепени от европрограмите  през програмен период 2014 - 2020 година.

Подборът на проектите, които ще се заснемат, ще бъде направен след внимателна преценка относно значимостта им за икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на областта.

Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе срещи на открито за жителите и гостите на седемте общини в региона. Събитията се състояха в периода 26 май – 4 юни 2021 г. Експертите от ОИЦ представиха повече от 20 актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европрограмите и от национални източници за финансиране.

Община Разград кани местната общност – държавни и обществени организации, общинската администрация, заинтересовани граждани и фирми, да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от местната управа. Този дълг е предназначен за финансиране на проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград” от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014 -2020 г.

В рамките на проект „Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските стопани” по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., земеделски стопани от област Разград ще се обучават за повишаване на своята конкурентоспособност.