#програмен период 2014-2020

По инициатива на Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния, в Русенския университет „Ангел Кънчев” се проведе работна среща на заинтересовани страни по Програма „Хоризонт Европа”, бъдещата рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации в периода 2021-2027 г.

Форумът бе официално открит от ректора на РУ „Ангел Кънчев” чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

СНЦ „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачествотопо мярка ОПРЧР1  „Развитие на предприемачеството от Стратегията си за Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г.

Цели на процедурата:

С проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, агропредприемачи от Разградска област модернизират и разширяват стопанствата си, въвеждат нови технологии, подобряват предпазарната подготовка и съхранението на селскостопанската продукция. На територията на областта се изпълняват 30 проекта по подмярката, с общ размер на субсидията 14 422 139 лева.

Възпитаници на Основно училище „Христо Смирненски” в град Кубрат, заедно с Гюлсехер Осман, училищен медиатор по проекта, посетиха Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в града. Това стана в рамките на проект „Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

На 16.01.2020 г. представителят на електронната медия Димитър Петров направи първото за годината интервю с управителя на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград Юлиян Данаилов.

В него бяха коментирани извършеното от ОИЦ през изминалата година, напредъка по изпълнението на европрограмите в региона от началото на периода 2014-2020 г. до момента, както и наскоро подписаните договори за безвъзмезмездна финансова помощ от млади замеделски производители, и преведените авансови плащания по сметките им.

В Разградска област се изпълняват 15 проекта, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общият бюджет на проектите е 14 877 581 лева.

Във всичките шест селски общини от региона се изпълняват проекти за реконструкция на улична мрежа и тротоари в общинските центрове или съставни села на обща стойност почти 7 млн. лева.

През месец февруари 2020 г. ученичките от 11-ти А клас на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” в гр. Разград - Виктория Иванова, Есин Рахидин, Кристин Георгиева и Селин Ахмед ще стажуват в Областния информационен център (ОИЦ).

Стажът е предвиден в учебната програма и е задължителен за единадесетокласниците. Възпитаничките на ПГИ „Р. Шуман” са избрали ОИЦ - Разград по препоръка на техни съученици, които проведоха учебната си практика през 2018 г. на същото място.

Местна инициативна група – Исперих подготвя втори прием на проекти по процедура № BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството” от мярка ОПРЧР 1 в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 - 2020.

На 22 януари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев” ще се проведе работна среща със заинтересовани страни относно Програма „Хоризонт Европа” 2021-2027. Събитието е организирано от Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния.

През 2020-та Областният информационен център (ОИЦ) – Разград планира да проведе 30 информационни събития в общините от областта за настоящи и бъдещи бенефициенти на евросредства. На тях ще бъдат представени актуални възможности за кандидатстване по европейските програми, ще се популяризират успешно реализирани проекти и ще се разясняват различни аспекти от подготовката за новия програмен период 2021-2027 г. Предвиждат се регулярни срещи с представителите на печатните и електронните медии.