#програмен период 2014-2020

Община Разград е бенефициент по проект № BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За изпълнение на проектните дейности се набира следния персонал:

Проект BG16RFOP002-2.024-0321-C01 „Развитие на предприемаческата идея на фирма „Калърбет” ЕООД за производство на вододисперсионни материали”, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., започва младият предприемач Бетина Йерусалимова от Разград. Той е в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството”. Общата стойност на проекта е 197 760 лева, от които безвъзмездната помощ е в размер на 158 208 лева, а останалите 39 552 лева са собствено участие на бенефициента.

От началото на юни тази година Община Исперих стартира проект BG05M9OP001-2.040-0028-C01 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Сдружение МИГ Исперих обяви прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Исперих”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

Последните две групи ученици от трета смяна на лятната ваканционна програма „Еколято 2019” заедно с ръководителите си гостуваха на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Община Разград, бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., проведе пресконференция по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”.

От началото на юли 2018 година Разградската фирма „Спектър Логос” изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0064-C01 „Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Община Разград, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., организира пресконференция по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”.

На пресконференцията ще бъде представен хода на изпълнение на проектните дейности, целите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Официална церемония първа копка се състоя по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград”. Събитието бе символично начало на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №5 „Незабравка” в Разград. Това е деветият обект от образователната инфраструктура на община Разград, в който стартират ремонти по този проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

На 16 юли 2019 г. Центърът за развитие на човешките ресурси, администратор на  Програма „Еразъм +” за България обяви резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”. Сред одобрените е и проект 2019-1-BG01-KA201-062540 „EUstudents in EUwonderland” на Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев” гр. Разград, на обща стойност 124 572 евро.