Обновяват три културни институции в Разград с евросредства

На публично обсъждане заместник-кметът на община Разград Добрин Добрев представи намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград”.

В обсъждането участваха председателят на постоянната комисия по „Култура, културно-историческо наследство и духовни ценности“ в Общински съвет - Разград Свилена Дечева, ръководители и представители на културни институции и на местната управа.

Проектът е по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), финансирането е предназначено за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три обекта от културната инфраструктура на Разград – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, Музикална школа „Илия Бърнев” и Етнографският музей.

Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент от Фонд мениджър на финансовите инструменти в България. Общата стойност на проекта е 825 295,62 лева с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 572 079,56 лева, финансов инструмент (общински дълг) – 193 216,06 лева и собствено участие на Община Разград – 60 000 лева.

За Библиотека „Проф. Боян Пенев“ са предвидени следните дейности: топлинно изолиране на външните стени с минерална вата, подмяна на дървената с нова петкамерна PVC дограма, ремонт на покрив, монтаж на окачени тавани, подмяна на отоплителна инсталация и на осветителни тела.

В Етнографския музей дейностите са по-ограничени, тъй като е паметник на културата: топлоизолация на покрив чрез поставяне на минерална вата, хидро- и топлоизолация на сутерен от външна страна на каменен зид, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи такива, мероприятия по благоустрояване на вътрешен двор.

За Музикалната школа дейностите са: подмяна на вътрешна дограма; цялостно боядисване на стени и тавани, ремонт на санитарно помещение, направа на хидроизолация на сутеренния етаж, нова тротоарна настилка около сградата, монтаж на платформен лифт за хора с увреждания.

И за трите културни институции в проектното предложение е предвидена и доставка на оборудване, свързано с дейността им.

В отговор на основния въпрос, който вълнуваше участниците в публичното обсъждане – за реалния старт на ремонтните работи, Добрин Добрев обясни, че е внесено предложение дейностите да се изпълнят вместо за 30, за 24 месеца. Сподели, че след подписване на договора с финансиращия орган, при спазване на процедурите за избор на изпълнители, в летните месеци на 2022 г. реално могат да стартират дейностите.

Разяснено бе също, че в екипите, разработили проектното предложение и определили какви да са ремонтните работи и необходимото оборудване, са взели участие и представители на трите културни институции.

Относно поемането на финансов дълг за реализацията на проекта, началникът на отдел „Счетоводство” в Община Разград Елеонора Пенева поясни, че комбинираното финансиране е изискване на оперативната програма. От нея чрез Фонда за градско развитие е определена и финансиращата институция, като лихвеният процент за този вид проекти е нисък.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.