#европрограми

Разградската фирма „Инокс” ООД е получател на средства по проекти, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Във връзка с текущия прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001–19.385 МИГ Завет-Кубрат, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, на 10 и 11 август 2020 година ще бъдат проведени три  информационни срещи, както следва:

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград разработи 10 проектни идеи и инвестиционни предложения и ги депозира за включване в Плана за интегрирано развитие на община Разград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Предложенията съдържат инициативи за модерно икономическо развитие, подобряване на инфраструктурата, благоустрояване на градската среда, повишаване атрактивността на града и общината, привличането на туристи от страната и чужбина.

В изпълнение на дейностите по предстоящата рехабилитация, в края на юли 2020 г. е подписан договор за финансиране на проекта от страна на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж”, след като е изтекъл срокът за обжалване на обществената поръчка за изпълнител. До края на август трябва да приключат всички подготвителни дейности, а от септември ще започне работата на терен.

Фирми от Разградска област продължават да получават помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19”, съфинансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към края на месец юли 2020 г. договорите са 45, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ за над 400 000 лева, а индивидуалните бюджети на одобрените проекти са между 3 000 и 10 000 лева.

На изнесено заседание в Общинско предприятие „Бизнес зона „Перистъробщински съветници от две постоянни комисии в местния парламент, заедно със заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, обсъдиха състоянието и перспективите за развитие на предприятието.

В рамките на два дни – 3 и 4 август, магистрати и съдебни служители от Окръжен и Районен съд в Разград ще се включат в онлайн обучение за работа с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Тя е създадена по проект BG05SFOP001- 3.001-0001-C01 „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.

Фирма „Миланов - Г” ЕООД започна изпълнението на проект „Закупуване на нова техника” по процедура BG16RFOP002-2.057 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП”, финансиран от многофондовата стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група Исперих.

Основната дейност, която осъществява фирмата е свързана с производство на връхни палта. Производствената ѝ база се намира в село Малко Йонково, община Исперих.

Направиха я заедно заместник-кметът Добрин Добрев и областният управител Гюнай Хюсмен. Така стартираха строителните дейности по проект BG16RFOP001-1.023-0003-C01 „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания”. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград.

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от кризата с Covid-19, до края на м.юни, 189 работодатели от засегнатите сектори в област Разград са се възползвали от мярката 60/40. По този начин бизнесът е съхранил 2 365 работни места. Това показват данните на Регионалната служба по заетост - Русе.

Мярката 60/40 се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се прилага в цялата страна.