#европрограми

В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР),  финансирана от Програмата за развитие на селските райони, Местната инициативна група Завет-Кубрат подготвя прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.385 МИГ Завет-Кубрат подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Цел на процедурaта e подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ.

На 29 май 2020 г. в офиса на Местна инициативна група Завет - Кубрат в гр. Завет, председателят на Управителния съвет на сдружението Халиме Добруджан подписа първия договор с частен бенефициент към Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а.

Проектът „Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия Петрова” е по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет - Кубрат, в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” на СВОМР. Бенефициент е Силвия Петрова от град Кубрат.

В началото на месец юни по проект 2014 BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”, схема „Младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в област Разград са заявени пет нови свободни работни места.

Местата са предназначени за безработни младежи до 29 години, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, където се подават и заявленията за участие в инициативата.

Днес, 1 юни 2020 г., Местна инициативна група Завет - Кубрат започна прием на проекти по процедура №BG06RDNP001 – 19.300 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията си за ВОМР.

Шестнадесет бенефициента – осем кметства, шест училища и две детски градини в област Разград започват дейностите си по одобрените свои проекти в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.” на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Кметствата на населени места изпълняват следните проекти:

Със символична първа копка на ул. „Хан Аспарух” в Исперих започна изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Исперих”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

В церемонията участваха кметът на общината Белгин Шукри и двамата му заместници, председателят на Общинския съвет Бейти Бекир, общински съветници, представители на фирмата-изпълнител и на фирмата за авторски надзор, граждани и медии.

През изминалата седмица екипът на ОС на БЧК-Разград поетапно предостави продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от  Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица 2014-2020 г. на хора от 22 социални институции и ползватели на социални услуги в Разградска област.

Възможност да получат хранителните пакети по програмата имаха 32 човека от община Исперих, 17 от Кубрат и 5 от Разград.

Община Кубрат е бенефициент на евросредства по проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет” в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон” – Етап 1 в с. Савин”. Той се финансира чрез подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

След като Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” публикува условията за кандидадстване по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, екипът на ОИЦ-Разград получи много телефонни обаждания и електронни запитвания от заинтересовани кандидати. Увеличи се значително и броят на посетителите в офиса на ОИЦ, които се интересуват от възможността за получаване на безвъзмездна финансова помощ в размер от 3 до 10 хил. лева.

На поредното си заседание местните парламентаристи в лудогорския град Исперих взеха решение, Общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с три готови проектни предложения. Кандидатстването ще стане пред Местна инициативна група (МИГ) – Исперих в рамките на нейната Стратегия за водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.