Община Кубрат приключи успешно проект за развитие на местните културни традиции

Местната управа финализира успешно проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето”. Той е финансиран по Мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на проект е 45 270 лева без ДДС, от които 36 099 лева са европейско финансиране, 4 011 лева – национално, а 5 160 лева са собствено участие на Община Кубрат.

Главната цел на проекта е възстановяване, опазване и развитие на местните културни традиции, изграждайки мост между поколенията, чрез популяризиране на културно-историческото наследство на територията на община Кубрат.

Основните дейности изпълнени по проекта са: доставка на мобилна сцена и оборудване към нея – алуминиеви ферми, сценични модули, основи на кули, повдигащи кутии, верижни талии, водонепромокаемо покривно платнище, светодиодни прожектори, пулт за осветление, микрофони, тонколони и усилвател на мощност, организиране и провеждане на фолклорен фестивал „БОЖУРИТЕ”.

Проектът ще има устойчивост до 2023-та година. Във времето дотогава подобни дейности ще бъдат организирани периодично. Мобилната сцена ще се използва и при провеждането на други културни и спортни събития на територията на община Кубрат. За текущата ú поддръжка ще се задéлят средства от местните приходи.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България