#ОИЦ-Разград

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Исперих” обявява за втори път процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).

Областният информационен център (ОИЦ) ‒ Разград се включи в събитие за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Срещата бе организирана от Оля Недкова, писател и общественик и Радка Стоянова, председател на Есперантско дружество „Д-р Л. Заменхоф”. Събитието се състоя в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, а в него участваха хора с увреждания, поети, писатели и общественици.

Организаторите поздравиха присъстващите по случай празника и им пожелаха здраве, позитивизъм и воля за посрещане на предизвикателствата.

Заседанието бе свикано от Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, който е ротационен председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР).

Служители на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград участваха в обучение за работа с надградения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020. Съорганизатор на събитието бе Областен информационен център - Шумен, а негов домакин – Община Шумен.

Обновения модул на ИСУН 2020 показаха Георги Стратиев, началник отдел „Информационни системи” и Станислава Димитрова, старши експерт в Дирекция „Централно координационно звено” (ЦКЗ) в Администрацията на Министерски съвет.

На начална пресконференция, ръководителят на проект „Активни младежи – силни позиции в общините Кубрат и Исперих” Огнян Станчев представи параметрите на инвестицията. Стана ясно, че целта на новия проект е активизиране на младите хора в селата Севар и Беловец, община Кубрат и Йонково и Лудогорци, община Исперих, както и мултиплициране на модела в други малки населени места в двете общини.

Местна инициативна група Завет - Кубрат ще проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат”.

Събитието ще се състои на 11 декември 2019 г. (сряда) от 10:00 часа в новата спортна зала на град Кубрат.

В Дома на науката и техниката в Разград се състоя кръгла маса по проект BG05SFOP001-2.009-0002-C01 „Дигитални МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката”. Той е финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, с бенефициент Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Целта на проекта е да насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление.

Община Завет е една от общините в Лудогорието, която получи ваучер в размер на 15 хил. евро за безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места в рамките на инициативата WiFi4EU на Европейската комисия.

Тези дни се извършват последните дейности по инсталирането на съоръженията за осигуряване на безжичния интернет достъп в общината. Бенефициентът е обособил две WiFi зони.

В началото на месец октомври т.г. стартира проект BG05M9OP001-2.033-0004-C01 „Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчини центрове в Община Исперих”. Той се реализира в рамките на процедура BG05M9OP001-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общностиот Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група – Исперих.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – териториален областен офис Разград и Русенският университет „Ангел Кънчев” проведоха информационна среща – семинар с широк кръг земеделски производители от Лудогорието. На нея бяха представени възможностите за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. по мерките от Програмата за развитие на селските райони и Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.