#ОИЦ-Разград

Община Исперих подготвя проектно предложение за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Финансирането ще бъде по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020, след като местната управа е получила покана от Упраляващия орган на програмата. На свое заседание Общинският съвет реши новият център да се изгради в пустеещото училище „Христо Ботев” в града.

От 19 април 2018 г. Община Кубрат изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0216-C01 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В рамките на проекта е създадено общинско социално предприятие, в което са назначени управител, счетоводител и технически организатори на две групи от озеленители и помощници в строителството. Общият брой на наетите работници е 32-ма. Те са хора в неравностойно положение, с увреждания и социално изключени граждани.

Основно училище „Христо Смирненски” в гр. Кубрат участва в проект „И ние можем” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”.

Проектът е разработен от екип училищни преподаватели под ръководството на директора на учебното заведение Володя Войков.

В рамите на проекта ще се проведат два курса за обучения. Първият - „Primary Methodology & Language”, организиран от British Study Centres London, Oxford, Brighton, е двуседмичен за преподаватели по английски език на деца от 6 до 11 години.

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР 2014-2020 г.

Допустими кандидати:

С официална церемония „първа копка” кметът на община Разград д-р Валентин Василев, заедно с областния управител Гюнай Хюсмен, дадоха старт на строително-ремонтните дейности и в последния обект – Детска градина „Шестте ястребинчета” по проект №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

В рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0028-C01 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от 2  септември, Община Исперих започна предоставянето на здравни-социални услуги по домовете на деветдесет възрастни жители на територията. Те са на възраст над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, сред тях има и хора с увреждания. През следващите 12 месеца всички те ще се възползват от предоставените им услуги.

Започна изпълнението на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов” в града.

Кметът на община Разград д-р Валентин Василев и Областният управител Гюнай Хюсмен, направиха символично „първа копка” в двора на учебното заведение. Менчето с вода за успех плиснаха заедно заместник-кметът Галина Георгиева и директорът Ценка Русева.

СНЦ „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за подбор на проектни предложения: BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).

На официална церемония „първа копка” днес стартираха строително-ремонтните дейности за подобряване на енергийната ефективност, изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворното пространство на Детска градина „Приказка” в областният град.

На информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0328-С01 „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, отчетоха постигнатите резултати.

Основната проектна цел е подобряване качеството на живот в общината, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рисковите групи.