#ОИЦ-Разград

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 337 969 лева, като средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Основната цел на проекта е постигане на по-добро качество на живот, независимост и социално включване на възрастни и хора с увреждания, подобрен достъп до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги и комплексна грижа, чрез създаване на звено за патронажни грижи в Домашен социален патронаж - Разград.

Събитието се състоя в областния град и бе организирано от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград”, с подкрепата на Фондация „Америка за България” и Сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес „Обединени бизнес клубове”.

На 25 юли 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в двора на Детска градина „Зорница”, гр. Разград, ул. „Велико Търново”, ще бъде поставен символичен старт на ремонтните дейности в заведението чрез организираната от Община Разград официална церемония „Първа копка” за обект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ 12 „Зорница”.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе домакин на среща и с втората смяна от кампанията „Еколято 2019”. Близо 30 ученици и ръководителите им се запознаха с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в страната, с по-значимите неща за институциите на Европейския съюз, европейските фондове и програми, и какво е сторено с тяхна подкрепа в града.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща с ръководители и експерти, отговарящи за околната среда от общинските администрации в региона, представители на областната управа и подпомагащи бизнеса организации.

Експертът в ОИЦ Емил Чанков представи условията за кандидатстване по отворената процедура за безвъзмездна финансова помощ Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъцитена Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Безвъзмездните медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица ще се правят в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”, финансирана от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014-2020 г.

Местната управа в Лудогорския град обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на строително-ремонтни дейности за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет” с дължина 1 213.82 м. в града и на ул. „Цар Симеон” с дължина 894.71 м. в село Савин.

Общата стойност на поръчката възлиза на 1 039103.77 лева, без вкл. ДДС. Средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и тяхното разпределение, е както следва: 559 988.77 лв. за улицата в Кубрат и 479 115 лв. за улицата в с. Савин.

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) в хотел „Cartoon” в Разград, представители на Областния информационен център ще участват в бизнес форум на тема „Европейски фондове и международни пазари за бизнеса”.

Форумът се организира от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград”, подкрепен от Фондация „Америка за България” и Обединени бизнес клубове.

Събитието е насочено към фирми от секторите земеделие, промишленост, туризъм, строителство, услуги, малки и средни предприятия и др.

Представителството на Европейската комисия в България провежда информационно турне в страната, в което представя Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Той е известен още като „Инвестиционния план на ЕС“ или „Планът Юнкер“ и е създаден да подкрепи конкурентоспособността и дългосрочния икономически растеж в ЕС, подпомагайки  развитието на иновативните технологии, образованието, здравеопазването, транспорта и други сфери в регионите на България.

Местна инициативна група Исперих удължи срока на прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.267-МИГ Исперих-ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани;