МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ПОДПИСА ДОГОВОР С БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПРЧР

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие с фирма „Поди“ ЕООД, която е със седалище в Община Долни Чифлик. Одобреният проект „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Поди“ ЕООД гр. Долни чифлик“ ще се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“. Общият му бюджет е 30 805 лв.

По проекта ще бъдат осигурени средства за колективна защита, включително модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Ще бъдат закупени лек автомобил и специално работно облекло за служителите във фирмата.

Проектът е с продължителност 12 месеца.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна