#местна инициативна група

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви втори краен срок за прием по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2104-2020 г. Проектни предложения могат да се подават до 10.11.2019г. Общият финансов ресурс по процедурата е 183 700 лева.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 312 928 лв.  

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ удължи първия краен срок за прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Те ще могат да се подават до 07.07.2019г., а не както бе обявено по-рано – до 10.06.2019г. Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият размер на безвъзмездната помощ е 782 320 лв.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 580 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. То се проведе в сградата на Община Провадия. Обучението „Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции“ бе насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. Заедно с експерт от Местната инициативна група ОИЦ-Варна представи на аудиторията функционалностите на ИСУН 2020.

Областният информационен център-Варна се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. То се проведе в сградата на Община Ветрино. Обучението „Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“ бе насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

От днес (20.05.2019г.) Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” стартира прием на проектни предложения по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Мярката цели развитието на териториална идентичност чрез опазване и популяризиране на местното природно и културно богатство, традициите и обичаите, продуктите от местен характер, както и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла.

Областният информационен център-Варна се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. То се проведе в сградата на Община Вълчи дол. Обучението „Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“ бе насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.

Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 350 000 лева.