#местна инициативна група

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ организира еднодневна конференция, която ще се проведе от 10:00 часа на 24 септември 2020 г. в зрителната зала на Културно-информационния център във Ветрино. В програмата е включено представяне на напредъка в изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местната инициативна група, която се прилага през програмния период 2014-2020 г.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви график за провеждане на информационни срещи и обучения в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г.

През септември ще се състоят четири еднодневни срещи, в които ще се включат най-малко 10 участници:

28.09 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 ч. - сградата на читалището;
28.09 - с. Нова Шипка, Община Долни Чифлик - 13:00 ч. - сградата на кметството;
29.09 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 ч. - сградата на читалището;
30.09 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 ч. - сградата на читалището.

Условията на труд в „БКС Долни чифлик“ ще бъдат подобрени с осъществяването на проекта „Подобряване на работната среда във фирма „БКС Долни чифлик ЕООД“. Той ще се реализира с финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 54 795,37 лв. Бенефициентът е подал проектно предложение към МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” удължи до 31.08.2020 г. срока за подаване на проектни предложения по първи прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 293 370 лв.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие с фирма „Поди“ ЕООД, която е със седалище в Община Долни Чифлик. Одобреният проект „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Поди“ ЕООД гр. Долни чифлик“ ще се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“. Общият му бюджет е 30 805 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в заседание на Общинския съвет на Дългопол, по време на което зам.-кметът Ганка Георгиева представи анкета в подкрепа на идеята за кандидатстване на МИГ „Дългопол-Смядово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Провадия съвместно с МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. По време на събитието бяха дискутирани възможностите за повишаване на обществената активност и бизнес инициатива на базата на успешни практики по подхода LEADER (ВОМР) от България и ЕС. Бяха представени и някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми. Присъстващите бяха запознати и с проектите, реализирани от Община Провадия.

Бяла и Долни чифлик ще съхранят и популяризират културно-историческото си наследство с реализирането на проекта „Завръщане в миналото - помнете с гордост“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и е на обща стойност 49 479,54 лв. Бенефициент е Община Бяла, която е подала проектно предложение към МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Аврен съвместно с Местна инициативна група „Аврен-Белослав“. По време на събитието бяха представени Мярка 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР и някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми. Присъстващите бяха запознати и с проектите, реализирани от Община Аврен.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ направи промени в документите към условията за кандидатстване по три текущи процедури - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.