#местна инициативна група

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ удължи приема на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 118 746, 99 лева – остатък след първия прием.

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание. То ще се проведе от 10:00 часа на 9 февруари 2021 г. в Пленарна зала на Община Ветрино.

Народните читалища „Нива-1901“ във ветринското село Невша и „Васил Левски-1901“ в провадийското село Добрина ще закупят носии за своите състави с европейски средства. Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха подписани през този месец. И двата проекта се финансират от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“.

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева.

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“. Тя се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 238 629 лева.

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Тя се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 337 796 лв.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната помощ е 58 953, 05 лв.

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Тя се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 166 671, 46 лв.

Местна инициативна група „Девня - Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка „Подкрепа на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 350 000 лева.    

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 348 159, 83 лева.

Целта на процедурата е повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и средни фирми в общините Долни чифлик и Бяла.