#местна инициативна група

МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание. То ще се проведе от 9:00 часа на 8 февруари 2024 г. в Пленарната зала на Община Ветрино.

Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс е 150 389,85 лв.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” обяви прием на проектни предложения по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й финансов ресурс е 341 838 лв.

За втора поредна година МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ проведе празници на открито. В дните от 28-ми до 30-ти август включително на откритата сцена в село Ветрино и пред сградите на общините в гр. Вълчи дол и Провадия десетки посетители получиха информация и материали, свързани с дейността на сдружението и стратегията за Водено от общностите местно развитие.

МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4.1 ОТ ПРСР

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 272 440,79 лева.

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 319 774, 40 лева.

За втора поредна година МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ организира празници на открито. Те ще се проведат на 28.08.2023 г. на откритата сцена в село Ветрино, на 29.08.2023 г. пред общината в гр. Вълчи дол и на 30.08.2023 г. пред общината в Провадия.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс е 150 389,85 лв.

Областният информационен център-Варна се включи в информационни срещи в общините Бяла, Долни чифлик и село Горица, които се проведоха по проекта „Подготовка на стратегия за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ за програмен период 2023 - 2027 година“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“. Общата стойност на проекта е 38 910 лв.