Неземеделски проекти продължава да подкрепя МИГ Исперих

Местна инициативна група – Исперих подготвя втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целите на процедурата са разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на предприемачеството и разширяване на производството на МСП извън земеделието и диверсификация на икономиката на територията на МИГ-а, чрез насърчаване на инвестиции за развитие на неземеделските сектори.

Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите или земеделски стопани.

Бюджетът на приема е 255 231.14 лева.

Интензитетът на помощта е до 60% от допустимите разходи по проекта.

Тази ставка може да се увеличи с допълнителни 15 процентни пункта:

  • за проекти на хора с увреждания и безработни с регистрация в ДБТ над 1 година или младежи от 18 до 40 ненавършени години;  
  • за инвестиции в секторите, които са определени от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.;
  • за развитие на продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество.

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Минималният и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект е в рамките от 10 000 до 100 000 лева.

Приемът на проектни предложения чрез ИСУН ще започне на 14 декември 2020 г. и ще продължи до 16:30 часа на 4 февруари 2021 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.