ПО ПРОЕКТ РАЗШИРЯВАТ ОБХВАТА НА МЕСТООБИТАНИЕТО НА ОРХИДЕИТЕ В ПП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“

Продължава изпълнението на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”, по който работи Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”. Проектът се финансира по ОП „Околна среда“  2014-2020 г. Общата му стойност е 103 770, 32 лв. Основната цел е подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани в неблагоприятно природозащитно състояние на територията на парка.

През изминалата година експерт-флорист по орхидеи е извършил ежегодните мониторингови наблюдения на трите установени находища на територията на парка. Извършена е лятна акция по подобряване на местообитанието чрез косене и почистване от храстова растителност. Разширен е периметърът на местообитанието на вида в местността Бежаната чрез окосяване на съседната дивечова нива. По този начин са увеличени възможностите за създаване на въздушни течения, разнасяне на семената и връщането на вида към неговото естествено състояние на развитие през следващите години.

По проекта са извършени и две ръчни почиствания на повърхността на водните огледала за премахване на заплахите от еутрофикация и осигуряване на светлина и кислород на растителността от типа Chara. Направени са четири пробонабирания за изследване на физико-химичните показатели и установяване на динамиката в изменението на основните характеристики на водите и в двете езера.

Проектът е стартирал на 19.09.2018 г. и ще приключи на 19.10.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна