МИГ „ВЪЗХОД“ УДЪЛЖИ ПРИЕМА ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ удължи приема на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 118 746, 99 лева – остатък след първия прием.

Основната цел е постигане на икономическо развитие, създаване на нови работни места и превръщането на територията на местната инициативна група в устойчив селски район с развит туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живот.

Бенефициенти по мярката могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия на територията на МИГ-а, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица. Стопанството на кандидатите трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Дейностите, които ще получат финансиране, са: развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); производство или продажба на продукти; развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги, базирани на ИТ и др.); развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект, който не включва дейности за развитие на туризъм, е 9 779  лева при интензитет на помощта 50 %, а максималният – 100 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 9.05.2021 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна